Gloudemans Expertise Grondverwerving

Grondverwerving

Om nieuwe gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken, is het vaak noodzakelijk om gronden/opstallen te verwerven. Wij hebben de deskundigheid en de ervaring in huis om het proces van verwerving op effectieve wijze te begeleiden.

In de minnelijke sfeer kan overeenstemming worden verkregen over de wijze waarop iemands grondeigendom wordt ingezet. De overheid kan zich bij het ontbreken van overeenstemming, in het kader van het algemeen belang, bedienen van grondbeleidsinstrumenten waardoor het eigendom gedwongen kan worden ontnomen of worden gereguleerd. Hiervoor kan actief – of faciliterend grondbeleid worden gevoerd of een combinatie daarvan. Rondom de grondverwerving kan gebruik worden gemaakt van enkele grondbeleidsinstrumenten (vooraf), het voorkeursrecht en (achteraf) een gedoogplichtprocedure of een onteigeningsprocedure.

Voorkeursrecht

Om verkoop aan de overheid te stimuleren, kan een voorkeursrecht worden opgelegd door de overheid zoals opgenomen in de Omgevingswet. Daarvoor is de Wet voorkeursrecht gemeenten opgesteld. De wet dient om overheden een betere positie te geven op de grondmarkt. Ook hier geldt dat de grond vervolgens kan worden aangekocht en door de overheid zelf kan worden ontwikkeld of kan worden doorverkocht, waarna de ontwikkeling al dan niet in samenwerking met de overheid wordt bewerkstelligd. Wanneer er door middel van een besluit bepaald is dat op een deel of het gehele grondgebied een voorkeursrecht is gelegd, dan dient de grondeigenaar de grond bij verkoop eerst aan te bieden bij de overheid. Dit betekent niet dat de grondeigenaar op dat moment verplicht is te verkopen. Het voorkeursrecht kan enkel gelegd worden op gronden die volgens ruimtelijke plan, zoals een omgevingsplan, een niet-agrarische bestemming/functie hebben en een andere bestemming/functie heeft dan het reeds aanwezige gebruik. Ook een omgevingsvisie, masterplan of een nadere toelichting voor een toebedachte verandering van gebruik bij het besluit kan dienen als onderbouwing voor het leggen van het voorkeursrecht op percelen. Het vestigen van een voorkeursrecht kan ervoor zorgen dat zelfstandig ontwikkelingen door de markt zonder overheid niet of moeizamer tot ontplooiing komen.

Lees hier meer over voorkeursrecht.

Onteigening

Onteigening kan volgen op aankoop waarbij de overheid zelf wil ontwikkelen, maar kan ook in samenwerking plaatsvinden. De overheid maakt dan afspraken en committeert zich aan de samenwerking zodat het onteigeningsinstrument kan worden ingezet. Na onteigening kunnen de gronden worden doorgelegd.

Onder de Omgevingswet is de onteigeningsprocedure fundamenteel gewijzigd. Onder de Omgevingswet toetst de bestuursrechter hierbij onder meer: of de regels voor de administratieve procedure goed zijn gevolgd (strijd met het recht), er voldoende onderhandelingen met de eigenaar (en eventueel de overige gebruikers) heeft plaatsgevonden (noodzaakcriterium) en of de eigenaar bereid en in staat is om de gewenste ontwikkeling zelf te realiseren (noodzaakcriterium). Als wordt geoordeeld dat er aan alle vereisten is voldaan dan wordt er een onteigeningsbeschikking genomen. Na afronding van de administratieve fase waarin het eigendom overgaat, ligt de weg naar de volgende stap vrij voor de overheid: de gerechtelijke procedure waarin alleen de omvang van de schadeloosstelling centraal staat.

Lees hier meer over onteigening.

Gedoogplicht

Eigendomsregulering zag in het verleden vooral toe op ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen, maar kan ook van toepassing zijn op bovengrondse infrastructuur zoals stations, bovengrondse leidingen, masten, molens, palen. Onder de Omgevingswet zijn alle gedoogplichten opgenomen in het publiekrecht. Hierdoor kan het bevoegd gezag bij gedoogplichtbeschikking een gedoogplicht opleggen. De oplegging van een gedoogplicht is niet mogelijk als de belangen van de rechthebbenden onteigening vorderen. Uit de jurisprudentie kunnen criteria worden afgeleid. Deze komen er in grote lijnen op neer dat de rechter een vergelijking maakt tussen de oppervlakte van de gronden waarop de gedooglicht rust, in relatie tot de oppervlakte van de gronden waarover de rechthebbende ter plaatse kan beschikken. Ook kijkt de rechter naar de invloed van de belemmering op de bruikbaarheid van het overblijvende.

Lees hier meer over gedoogplicht.

Advies nodig van onze experts?

Heeft u advies nodig over grondverwering of grondbeleidsinstrumenten? Neem dan contact op met Jean-Paul Vugts.

contact

Onze projecten

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Port of Urk

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een doorontwikkeling. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. Dit resulteert in bloeiende economie in de visverwerkende- logistieke en maritieme sector. Door deze groei bestaat er op Urk een fors tekort aan bedrijfskavels. De ontwikkeling van circa 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein geeft de Urker én andere ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Grondbeleid en de Regionale Energiestrategie

Nederland is ingedeeld in 30 energieregio’s. Elke energieregio ontwikkelt een eigen regionale maatwerk­invulling van een aantal afspraken uit het Klimaatakkoord: de Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een samenwerking tussen overheidsorganisaties en netbeheerders. In de RES worden keuzes gemaakt voor de opwekking van hernieuwbare energie, de warmtetransitie en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. In het proces naar de totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën 1.0, zijn in de RES-regio’s zorgen ontstaan over grondspeculatie. Hoe moeten regio’s en gemeenten hiermee omgaan, gelet op de ambitie uit het Klimaatakkoord om 35 TWH op land op te wekken? Voor het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie heeft Gloudemans geadviseerd over de betekenis van grondbeleid en grondbeleidsinstrumenten voor de opgave van de energie-opwek met wind en zon.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen