Gloudemans Expertise Gebiedsontwikkeling

Onteigening

Onteigenen is het ontnemen van grondeigendom in het algemeen belang voor het ontwikkelen, gebruiken of beheren van de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een nieuwe weg. In de meeste gevallen kan onteigening worden voorkomen, door de kwestie in een overeenkomst tussen partijen ‘in de minnelijke sfeer’ af te handelen, zoals bij een normale verkoop. De Omgevingswet waarin de onteigeningsprocedure is opgenomen, stuurt dan ook aan op een minnelijke regeling tussen partijen. Als een aankoop niet of niet op tijd lukt, dan kan het instrument onteigening worden toegepast. Er worden echter belangrijke voorwaarden aan onteigening gesteld. Deskundige hulp is daarom van noodzakelijk belang.

Voorwaarden

Eén van die voorwaarden van onteigening is dat een overheidsinstelling, zoals een gemeente of het Rijk, alleen tot onteigening kan overgaan indien daartoe de noodzaak bestaat en er een algemeen belang aanwezig is. Als een nieuwe spoorlijn of autoweg moet worden aangelegd, zal al snel duidelijk zijn dat aan die voorwaarden wordt voldaan.
Maar als een overheidsinstelling het wenselijk vindt om een nieuwe woonwijk of een nieuw bedrijfsterrein te realiseren, is het niet zo eenvoudig om te beoordelen of aan die voorwaarden wordt voldaan. De mogelijkheid en wenselijkheid van een belanghebbende eigenaar om zelf invulling te geven aan de nieuwe ontwikkeling (zelfrealisatie), kan ervoor zorgen dat de noodzaak tot onteigening niet zonder meer een gegeven is.

De procedure

De Omgevingswet schrijft een administratieve procedure voor waarbij het eigendom overgaat door inschrijving van een onteigeningsbeschikking via een door de notaris te verlijden eigendomsakte. In de gerechtelijke procedure staat alleen de schadeloosstelling centraal.

Schadeloosstelling

In het geval van onteigening maakt de eigenaar, huurder, pachter of andere zakelijk gerechtigde aanspraak op een schadeloosstelling. Het uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van een schadeloosstelling is eenvoudig. Volgens de jurisprudentie moet de onteigende na de onteigening in dezelfde vermogens- of inkomstenpositie zijn als voor de onteigening. Voor de eigenaar van een woning betekent dit, naast vergoeding van de waarde van zijn woning (vermogensschade), vergoedingen voor aankoop van een vervangende woning, verhuiskosten en bijkomende schade. De onteigende kan ook inkomstenschade lijden, bijvoorbeeld als hij een gedeelte van zijn landbouwgrond verliest of in het geval de huisvestingskosten voor het nieuwe bedrijf veel hoger uitvallen. Deze schadecomponenten worden door middel van een bedrag ineens afgekocht.

Hoe helpt Gloudemans?

Gloudemans begeleidt en adviseert zowel gemeentes als particulieren bij de administratieve procedure of levert deze turn key aan. Ook helpen we bij het indienen van zienswijzen en eventuele vervolgstappen.

Daarnaast behoren waardebepaling en schadeberekening bij onteigeningstrajecten al sinds de oprichting van Gloudemans tot ons vakgebied. In beginsel zal de overheidsinstelling de kosten voor deskundige hulp vergoeden aan degene die onteigend wordt. Voor de onteigende is het van belang dat hij deskundig wordt geadviseerd en vertrouwen heeft in zijn adviseur. Bij Gloudemans zijn we ons zeer bewust van het feit dat onteigening een emotioneel proces is. Wij gaan altijd respectvol om met belangen van de grondeigenaar.

Advies nodig van onze experts?

Heeft u hulp of advies nodig bij een onteigeningstraject? Neem dan contact op met Frederik de Bruijne of Stijn Berns.

contact

Onze projecten

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Port of Urk

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een doorontwikkeling. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. Dit resulteert in bloeiende economie in de visverwerkende- logistieke en maritieme sector. Door deze groei bestaat er op Urk een fors tekort aan bedrijfskavels. De ontwikkeling van circa 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein geeft de Urker én andere ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Grondbeleid en de Regionale Energiestrategie

Nederland is ingedeeld in 30 energieregio’s. Elke energieregio ontwikkelt een eigen regionale maatwerk­invulling van een aantal afspraken uit het Klimaatakkoord: de Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een samenwerking tussen overheidsorganisaties en netbeheerders. In de RES worden keuzes gemaakt voor de opwekking van hernieuwbare energie, de warmtetransitie en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. In het proces naar de totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën 1.0, zijn in de RES-regio’s zorgen ontstaan over grondspeculatie. Hoe moeten regio’s en gemeenten hiermee omgaan, gelet op de ambitie uit het Klimaatakkoord om 35 TWH op land op te wekken? Voor het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie heeft Gloudemans geadviseerd over de betekenis van grondbeleid en grondbeleidsinstrumenten voor de opgave van de energie-opwek met wind en zon.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen