Gloudemans Expertise Gebiedsontwikkeling

Gedoogplichten

Een gedoogverplichting kan worden opgelegd wanneer geen overeenstemming wordt bereikt over de aanleg en vestiging van een werk onder of boven de grond. Waar dit in het verleden vooral op ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) van toepassing was, kan het ook van toepassing zijn op bovengrondse infrastructuur, zoals stations, bovengrondse leidingen, masten, molens en palen. Dit liep via onder andere de Belemmeringenwet Privaatrecht en Waterwet maar is sinds 1 januari 2024 opgenomen in de Omgevingswet. Een gedoogverplichting kan alleen worden opgelegd wanneer het belang van dat werk van algemeen nut is.

Wanneer kan gedoogverplichting aangevraagd worden?

In het geval een grondeigenaar geen samenwerking wil aangaan met een leidingeigenaar, kan laatstgenoemde een gedoogverplichting aanvragen. Het is daarbij belangrijk dat de werkzaamheden en realisatie van het werk geen onteigening rechtvaardigen. Daarnaast mogen de belangen van de belanghebbende – in verhouding tot het doel dat de overheid dient – niet of nauwelijks worden geschaad.

Een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan een gedoogplicht opleggen als er minnelijk geen overeenstemming wordt bereikt over het medegebruik.

Voor waterstaatswerken kunnen gedoogplichten opgelegd worden voor onderzoeken, aanbrengen en in stand houden van deze waterstaatswerken, aanbrengen en in stand houden van meetmiddelen en permanente tekens, onttrekking en infiltratie van grondwater, maar ook voor wateroverlast en overstroming ten gevolge van afvoer of tijdelijke berging van water.

Gloudemans is expert in het begeleiden van bevoegde bestuursorganen en leidingeigenaren bij gedoogplichtprocedures. Ook turn-key aanleveren van gedoogplichtprocedures behoort tot de mogelijkheden. Ook begeleiden en adviseren we particulieren bij het indienen van zienswijzen en eventuele vervolgstappen.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u vragen over de in de Omgevingswet opgenomen gedoogplichten? Of wilt u begeleiding bij gedoogplichtprocedures? Neem dan contact op met Stijn Berns.

contact

Onze projecten

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Port of Urk

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een doorontwikkeling. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. Dit resulteert in bloeiende economie in de visverwerkende- logistieke en maritieme sector. Door deze groei bestaat er op Urk een fors tekort aan bedrijfskavels. De ontwikkeling van circa 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein geeft de Urker én andere ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Taxatie historische objecten gemeente Den Helder

Fort Westoever: gebouwd rond 1825 om het Noord-Hollands Kanaal te verdedigen tegen aanvallen op de haven van Den Helder. Wat is zo’n object met een rijke geschiedenis anno 2020 waard? Voor de gemeente Den Helder heeft Gloudemans het fort – samen met nog vijf andere bijzondere erfgoedobjecten – getaxeerd.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen