Gloudemans Expertise Gebiedsontwikkeling

Voorkeursrecht

In het kader van een gebiedsontwikkeling kunnen overheden het instrument van het voorkeursrecht inzetten. Door de toepassing van dit voorkeursrecht kan een overheid haar positie op de grondmarkt verstevigen, speculatie tegengaan en een actieve en regisserende rol spelen bij de invulling van haar plannen in een gebied. Gloudemans verzorgt al jaren de benodigde stukken om tot besluitvorming op basis van deze wetgeving over te kunnen gaan, voor gemeenten door heel Nederland. Daarbij wordt eerst per situatie geïnventariseerd of het vestigen van een voorkeursrecht ook werkelijk doelmatig is. Gloudemans kan u ook van dienst zijn bij de vraagstukken die voortvloeien uit de (voorgenomen) toepassing van dit grondbeleidsinstrument.

Achtergrond en doel

Het voorkeursrecht is het recht van gemeente, provincie of Rijk om gronden die daartoe zijn aangewezen bij voorrang, dus vóór eventuele andere gegadigden, te verwerven, indien en voor zover de betrokken eigenaar het voornemen heeft opgevat die grond te verkopen. De mogelijkheid tot het vestigen van een voorkeursrecht moet worden gezien als een instrument voor overheden om positie op de grondmarkt in te nemen. Het doel is om overheden (in de praktijk veelal een gemeente) een betere uitgangspositie te verschaffen voor de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij kan de regiefunctie bij gebiedsontwikkelingen worden versterkt, een slagvaardiger aankoopbeleid worden gevoerd, prijsopdrijving worden tegengegaan en de transparantie op de grondmarkt worden verbeterd.

Gevolgen van een aanwijzing

Het aanwijzingsbesluit heeft voor de betrokken eigenaar het rechtsgevolg dat de grond niet langer vrij overdraagbaar is. Wil deze eigenaar zijn grond toch vervreemden, dan is hij verplicht deze eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. De aanbiedingsplicht – en daarmee het voorkeursrecht van koop van veelal de gemeente – wordt aldus alléén ‘geactiveerd’ indien de eigenaar vrijwillig het voornemen opvat om zijn grond van de hand te doen.

Vergoeding

Bij de toepassing van de bevoegdheden uit hoofde van het in de Omgevingswet opgenomen voorkeursrecht is geen sprake van ongunstige condities bij verkoop. Ingeval (een deel van) de aangewezen percelen te koop worden aangeboden aan de gemeente, provincie of Rijk, zijn zij gehouden de percelen aan te kopen tegen een waarde die gelijk is aan de waarde in het vrije commerciële verkeer tussen partijen als redelijk handelend koper en verkoper (werkelijke waarde). Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen wat betreft de prijs, zijn daarvoor in de wet zekerheden opgenomen.

Hoe helpt Gloudemans?

Allereerst adviseert Gloudemans u als gemeente, provincie of Rijk over de haalbaarheid van de vestiging van een voorkeursrecht. Vervolgens kan Gloudemans alle noodzakelijke stukken en brieven voor het vestigen van het voorkeursrecht ‘turn-key’ aanleveren. Onze experts stellen een planning voor u op, bereiden de college- en raadsvoorstellen en -besluiten voor en leveren alle stukken aan die nodig zijn om een voorkeursrecht te kunnen vestigen.

Bovendien kan Gloudemans eventuele zienswijzen voor u behandelen en adviseren bij bezwaar- en beroepsprocedures, rekening houdend met de actuele jurisprudentie. Uiteraard is het ook mogelijk dat Gloudemans maar een deel van de werkzaamheden uitvoert. Verder kunnen de experts van Gloudemans de gronden taxeren, om zo de hoogte van de aankoopprijs te bepalen.

Advies nodig van onze experts?

Heeft u vragen over het voorkeursrecht? Of heeft u advies nodig bij de toepassing ervan? Neem dan contact op met Ilze Bottram of Frederik de Bruijne.

contact

Onze projecten

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Port of Urk

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een doorontwikkeling. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. Dit resulteert in bloeiende economie in de visverwerkende- logistieke en maritieme sector. Door deze groei bestaat er op Urk een fors tekort aan bedrijfskavels. De ontwikkeling van circa 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein geeft de Urker én andere ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Centrumplan Waddinxveen

Een nieuw centrum voor Waddinxveen. In het afgelopen decennia is het voormalige winkelcentrum van Waddinxveen geamoveerd om de realisatie van het nieuwe centrum mogelijk te maken. Dit nieuwe winkelcentrum, het Gouweplein, vormt de nieuwe voorzieningen locatie van Waddinxveen. Er zijn diversie pleinen, winkelstraten, groen en een parkeergarage gerealiseerd. Deze maken onderdeel uit van het programma van 260 huur- en koopwoningen met bijna 20.000 m2 winkelruimte en diverse voorzieningen.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen