Gloudemans Expertise Gebiedseconomie

Financiële regie

Bij ruimtelijke ontwikkelingen spelen geld en financiën altijd een rol. Onze gebiedseconomen helpen u om inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid van het gebied of de ruimtelijke ontwikkeling. Zij maken de financiële gevolgen van ruimtelijke keuzes al in een vroeg stadium inzichtelijk en stellen optimalisaties voor.

Vanuit een helikopterview leggen onze gebiedseconomen de verbanden met andere vakgebieden: ruimtelijke kwaliteit, juridische kaders en ook beleid. Naast inzicht in de financiële haalbaarheid van uw ruimtelijk plan, brengt Gloudemans met scenarioanalyses ook verschillende varianten in kaart.

Financiële haalbaarheidsanalyse

Als er een initiatief is voor een bouwplan of als er een visie voor een gebied is opgesteld, is de exacte invulling vaak nog onduidelijk. Het definitieve plan moet nog nader worden uitgewerkt. Een financiële haalbaarheidsanalyse of scenarioanalyse zorgt al in een vroeg stadium voor inzicht in de financiële haalbaarheid van verschillende scenario’s. Zo kunt u een keuze maken of actief of faciliterend grondbeleid wenselijk is. Bijvoorbeeld of u de gronden in het plangebied wilt verwerven of juist afspraken maakt met een ontwikkelende partij.

Ook het in kaart brengen van onzekerheden, risico’s en kansen die van invloed zijn op de gebiedsontwikkeling, is onderdeel van onze scenarioanalyses. Onze gebiedseconomen analyseren niet alleen de financiële kaders, maar onderzoeken ook of andere randvoorwaarden of beleidsmatige uitgangspunten invloed hebben op de ontwikkelingen. Er kunnen ruimtelijke beperkingen zijn, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van hindercirkels of eisen voor het woningbouwprogramma vanuit het woonbeleid.

Rekenen en tekenen tijdens de planvorming

Tijdens het planvormingsproces, van een initiatief tot de realisatie, wordt ook de financiële haalbaarheid van grof naar fijn uitgewerkt. Onze gebiedseconomen ‘rekenen’ voor u aan de financiële haalbaarheid naarmate ook het ‘tekenen’ vordert. Door de ruimtelijke uitwerking en de financiële haalbaarheid gelijk te laten lopen, versterken deze elkaar en zo kan het optimale ruimtelijke plan worden uitgewerkt. Onze gebiedseconomen zijn indien gewenst onderdeel van de projectgroep, waarbij zij afstemming houden met onder andere de stedenbouwkundigen, civiel technisch adviseurs en de andere vakdisciplines bij een gebiedsontwikkeling.

Door te rekenen aan grond, gebieden en gebouwen ontstaat inzicht in de haalbaarheid of de waarde van uw (grond)eigendom nu, straks of bij verkoop. Wij stellen voor u een grondexploitatie, vastgoedexploitatie of opstalexploitatie op of combineren deze onderdelen van een gebiedsexploitatie. In onderstaand figuur is opgenomen hoe deze exploitaties zich tot elkaar verhouden en hoe deze invloed op elkaar hebben.

Door middel van de residuele methode kunt u ook inzicht krijgen in de waarde van uw eigendom of van te verwerven locaties en gronden. Deze methode kan zowel voor de residuele grondwaarde (bouwrijpe grond) als voor de residuele waarde (ruwe grond) worden uitgevoerd.

Risicoanalyse

Een gebieds- en grondexploitatie gaat uit van het meest waarschijnlijke scenario behorende bij de beoogde ontwikkeling. In de praktijk zal de daadwerkelijke realisatie altijd afwijken van dit meest waarschijnlijke scenario. Er doen zich altijd omstandigheden voor die niet voorzien zijn, bijvoorbeeld vertraging in de uitvoering of onverwachte kosten. Het verwachte resultaat van dit meest waarschijnlijke scenario is daarom nooit gelijk aan het uiteindelijke resultaat.

Als Gloudemans een risicoanalyse uitvoert, bepalen we samen met u de bandbreedte waarbinnen het resultaat zich zal bevinden. De risicoanalyse geeft niet alleen inzicht in de bedreigingen, maar zeker ook in de kansen van uw project. Door het opstellen van een risicoanalyse krijgt u een betrouwbaar en goed inzicht in uw project en kunt u beheersmaatregelen nemen.

Second opinion

Tot slot levert Gloudemans second opinions op grondexploitaties, berekeningen of haalbaarheidsanalyses, die door u of andere partijen zijn opgesteld voor een gebiedsontwikkeling. In een second opinion toetsen we of de ruimtelijke uitgangspunten, kosten, opbrengsten en parameters marktconform zijn. Vervolgens beoordelen we het resultaat van de berekening of de residuele waarde van de grond op plausibiliteit en marktconformiteit.

Advies van onze experts nodig?

Wilt u meer weten of kunnen we helpen om uw gebiedsontwikkeling mogelijk te maken binnen de gestelde financiële kaders? Neem dan contact op met Robbin Bouten.

contact

Onze projecten

Centrumplan Gilze: advies en onderhandeling grond

De gemeente Gilze en Rijen was in onderhandeling met een ontwikkelaar om tot overeenstemming te komen over de koopprijs van de gronden en een exploitatiebijdrage. Aan ons is gevraagd om te adviseren inzake een marktconform grondbod in relatie tot het exploitatieplan. Naast het beoordelen van de marktconformiteit van de grondprijs, beoordeelden we ook de marktconformiteit van het programma en deden we voorstellen voor optimalisatie. Samen met de gemeente hebben we de onderhandelingen gevoerd met de ontwikkelaar, waarbij ons aandeel met name toeziet op de financiële afspraken. In het verleden hebben we voor de gemeente het exploitatieplan voor dit plangebied opgesteld, waardoor we bekend zijn met het plangebied en het vastgestelde exploitatieplan.
Ontdek meer

Exploitatieplan Weespertrekvaart Oost

In de komende jaren verandert Weespertrekvaart Oost in een moderne, creatieve en levendige wijk voor wonen en werken. Het bedrijventerrein zal getransformeerd worden naar een woon- en werkgebied. De ontwikkeling omvat circa 1.000 woningen, lichte bedrijvigheid en diverse voorzieningen. Dit alles zal gecombineerd worden met water en groen, welke een fijne leef- en werkomgeving creëren.
Ontdek meer

Nota Kostenverhaal gemeente Buren

De gemeente Buren stelde in 2010 de Nota Kostenverhaal 2010-2020 vast. Deze nota kostenverhaal moest voor het einde van 2020 worden geactualiseerd, vóór het bestendigen van haar beleid ten aanzien van te verhalen kosten. Daarnaast bestond er voor de portefeuillehouders aanleiding om het huidig kostenverhaal te actualiseren. Zo kan het actuele - door de gemeenteraad vastgestelde - kader voor kostenverhaal gehanteerd worden in te sluiten anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen. Het resultaat werd een Nota Kostenverhaal waarmee de gemeente Buren nog jaren vooruit kan.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen