Gloudemans Expertise Gebiedsontwikkeling

Zorgvastgoed

Wat betekent de term Zorgvastgoed? In het kort is er een onderscheid tussen “cure” en “care”. De “cure” sector is gericht op (kortdurende) genezing. Hieronder valt bijvoorbeeld een ziekenhuis of de eerstelijnszorg, zoals een huisartsenpost of tandartspraktijk. De “care” sector is gericht op de langdurige verzorging binnen de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Hieronder vallen de ouderenzorg (Verpleging & Verzorging), geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Voor de waardering van zorgvastgoed is inzicht nodig in de ontwikkelingen binnen deze sector.

Gloudemans taxeert en adviseert voor beide sectoren. Voorbeelden hiervan zijn taxaties ten behoeve van de uitbreiding van een ziekenhuis, grondruil tussen een verpleeghuis en een woningstichting of het vaststellen van de marktconforme huurwaarde voor een GGZ afdeling, zowel voor als na verbouwing. Opgeleverde rapporten aan bij de procedure van het College Sanering Zorginstellingen.

Gloudemans hanteert voornamelijk de inkomstenbenadering, waarbij de inkomende en uitgaande kasstromen in beeld worden gebracht. Dit is omdat transacties van specifieke zorgobjecten beperkt voorkomen, waardoor het vaak lastig is om te vergelijken met referenties in de markt. Bij de inkomstenbenadering zijn onder andere het type zorg, de vorm van huisvesting, het aantal verzorgingsplaatsen, de bezettingsgraad en indien van toepassing het volume van de wachtlijst bepalend voor de waarde van het vastgoed. Daarnaast zijn de leeftijd, de kwaliteit, de resterende levensduur van het gebouw en de benodigde investeringen belangrijke onderdelen die Gloudemans beoordeelt bij een waardering.

Binnen de verschillende sectoren die onder het begrip Zorgvastgoed vallen, vinden veel ontwikkelingen plaats. Zo staat de sector voor ouderenzorg onder druk door de groeiende vraag naar verpleeghuiscapaciteit, onzekerheid over de toekomstige bekostiging en tekorten op de arbeidsmarkt. Vanwege demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, dient de beoogde capaciteit van de verpleeghuiszorg in 2040 te zijn verdubbeld om aan de verwachte vraag te voldoen, indien het beleid ongewijzigd blijft. Voor iedere andere sector zijn er ontwikkelingen aan de orde, die bijdragen aan de waardebepaling van zorgvastgoed.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u vragen over uw zorgvastgoed of kunnen wij u helpen bij het taxeren hiervan? Neem dan contact op met Bertold te Winkel.

Gloudemans voor het land van morgen