Gloudemans Expertise Gebiedseconomie

Planeconomische ondersteuning

Als planeconoom binnen een gemeentelijke organisatie houden onze gebiedseconomen zich bezig met de financieel-economische onderdelen van de gebiedsontwikkeling en treden op als rechterhand van de gemeentelijke projectleider. Als planeconoom binnen of voor een gemeentelijke organisatie zitten we niet stil, nemen we de bagage van Gloudemans met ons mee, kijken we verder dan geld en resultaat en worden we op project- of detacheringsbasis ingeschakeld.

Planning & Control

Onze gebiedseconomen helpen gemeenten gedurende de jaarlijkse planning- en controlcyclus (P&C-cyclus). Zo worden de gemeentelijke doelstellingen van het grondbedrijf en de bijbehorende financiën gedurende de begrotings- en jaarrekeningcyclus financieel gemonitord, inzichtelijk gemaakt en geactualiseerd. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de regels, zoals beschreven in het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) voor gemeenten. Daarnaast worden de uitkomsten vertaald naar een meerjarenprogramma begroting (MPG) incl. tussentijdse winstnemingen, (risico)analyses en de paragraaf Grondbeleid. Tijdens de controle van de jaarrekening door de accountant zijn onze gebiedseconomen deskundige gesprekspartners.

 

Gebieds- en grondexploitaties

Onze gebiedseconomen adviseren en ondersteunen gemeenten en ontwikkelende partijen in het opstellen, beheren en toetsen van gemeentelijke gebieds- en grondexploitaties. Een gebieds- of grondexploitatie is een financiële vertaling van een ruimtelijk plan, waarbij kosten en opbrengsten gefaseerd zijn over de tijd inzichtelijk worden gemaakt (inclusief financiële risico’s en kansen). Zo zijn onze gebiedseconomen in staat om de financiële haalbaarheid van verschillende scenario’s voor gebiedsontwikkelingen inzichtelijk te maken, waardoor een keuze kan worden gemaakt tussen actief of faciliterend grondbeleid, programma’s, verkaveling, et cetera.

 

Kostenverhaal- en financiële bijdragen

Heb je het over gebiedsontwikkeling en is er sprake van gronden die in eigendom zijn van ontwikkelende of particuliere partijen? Dan is de gemeente wettelijk verplicht om haar (plan)kosten te verhalen op deze ontwikkelende partijen. Dit kostenverhaal is een van onze specialismen. Met het in werking treden van de Omgevingswet is daar het onderdeel financiële bijdragen aan toegevoegd. Een strategische benadering van kostenverhaal en financiële bijdragen (beleidsmatig, praktisch en juridisch) behoort tot de onderdelen die onze gebiedseconomen in de dagelijkse praktijk aan de hand hebben. Dit kan gaan over kostenverhaal bij een (anterieure / posterieure) overeenkomst, over het opstellen / beoordelen van een programma kostenverhaal en financiële bijdragen, maar ook over kostenverhaalsregels in een omgevingsplan (voorheen exploitatieplan).

Advies van onze experts nodig?

Wilt u meer weten of kunnen we helpen met planeconomische ondersteuning om uw gebiedsontwikkeling mogelijk te maken binnen de gestelde financiële kaders? Neem dan contact op met Robbin Bouten.

contact

Onze projecten

Projecten van Gloudemans

Planeconomische ondersteuning Vroonacker IV

Bij deze ontwikkellocatie aan de rand van de kern Diessen, gemeente Hilvarenbeek zijn wij als Gloudemans op verschillende onderdelen betrokken. We zijn gestart met het begeleiden van de haalbaarheidsanalyse, daarna zijn we het project intern financieel gaan begeleiden, stellen we het exploitatieplan op en gebruiken we deze casus voor een gastcollege aan de opleiding Vastgoedkunde van Fontys te Eindhoven.
Ontdek meer

Centrumplan Gilze: advies en onderhandeling grond

De gemeente Gilze en Rijen was in onderhandeling met een ontwikkelaar om tot overeenstemming te komen over de koopprijs van de gronden en een exploitatiebijdrage. Aan ons is gevraagd om te adviseren inzake een marktconform grondbod in relatie tot het exploitatieplan. Naast het beoordelen van de marktconformiteit van de grondprijs, beoordeelden we ook de marktconformiteit van het programma en deden we voorstellen voor optimalisatie. Samen met de gemeente hebben we de onderhandelingen gevoerd met de ontwikkelaar, waarbij ons aandeel met name toeziet op de financiële afspraken. In het verleden hebben we voor de gemeente het exploitatieplan voor dit plangebied opgesteld, waardoor we bekend zijn met het plangebied en het vastgestelde exploitatieplan.
Ontdek meer

Exploitatieplan Weespertrekvaart Oost

In de komende jaren verandert Weespertrekvaart Oost in een moderne, creatieve en levendige wijk voor wonen en werken. Het bedrijventerrein zal getransformeerd worden naar een woon- en werkgebied. De ontwikkeling omvat circa 1.000 woningen, lichte bedrijvigheid en diverse voorzieningen. Dit alles zal gecombineerd worden met water en groen, welke een fijne leef- en werkomgeving creëren.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen