Gloudemans Expertise Gebiedsontwikkeling

Ontwikkelstrategieën

Overheidsregie is steeds vaker noodzakelijk door de complexiteit van ruimtelijke opgaven. Het is daarom voor overheden verstandig om na te denken over rolneming, financiële haalbaarheid, (grond)eigendom en ruimtelijke context. Ook andere ontwikkelingen kunnen argumenten zijn voor overheidsregie, zoals bijvoorbeeld marktfalen, versnelling, kwaliteit of lokaal eigendom. Maar hoe houdt je als overheid de regie op een ontwikkeling? Door een goed uitgedachte ontwikkelstrategie.

Wat kan Gloudemans voor u betekenen?

Marktomstandigheden veranderen en de manier – en condities waaronder – gebiedsontwikkelingen plaatsvinden ook. Enkele jaren is de uitvoering van gebiedsontwikkelingen voornamelijk aan de markt overgelaten. Maar als gevolg van een toenemende complexiteit van de opgaven en schaarse (en soms versnipperende) grondposities, is actieve grondpolitiek opnieuw actueel.

Gloudemans gaat bij een ontwikkelstrategie uit van een integrale benadering die kaders stelt aan het vervolgproces. Wij kijken niet alleen naar de ruimtelijke kwaliteit en het beoogde programma, maar betrekken ook eigendomsposities, economische aspecten en maatschappelijke doelen bij onze analyse. Vanuit een multidisciplinair team adviseert Gloudemans over de verschillende aspecten die worden beschouwd bij een goed onderbouwde ontwikkelstrategie.

De opzet en bandbreedte van een strategie varieert per situatie. Wanneer gemeenten grondposities hebben en deze wensen te behouden, zal de strategie een andere vorm krijgen dan wanneer de gemeente deze posities wenst te vervreemden en door de markt tot ontwikkeling wil laten brengen. In sommige gevallen is er (nog) geen sprake van grondposities, maar wordt er wel een gebiedsontwikkeling voorzien. In al deze situaties geeft een integrale ontwikkelstrategie antwoord op de vraag: hoe houd ik regie op de ontwikkeling? Gloudemans beoordeelt welke (publiekrechtelijke) instrumenten passend zijn om deze regie te behouden en adviseert op welke wijze deze zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet.

Op basis van de uitgewerkte ontwikkelstrategie helpt Gloudemans overheden om keuzes te maken over hun rolneming in een gebiedsontwikkeling. Ook geeft Gloudemans inzicht in de (financiële) consequenties daarvan.

Advies nodig van onze experts?

Hulp nodig bij het uitwerken van een integrale ontwikkelstrategie? Of meer informatie? Neem contact op met Frederik de Bruijne.

Contact

Onze projecten

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Port of Urk

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een doorontwikkeling. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. Dit resulteert in bloeiende economie in de visverwerkende- logistieke en maritieme sector. Door deze groei bestaat er op Urk een fors tekort aan bedrijfskavels. De ontwikkeling van circa 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein geeft de Urker én andere ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren.
Ontdek meer

Nieuwe woningen: wat zijn de risico’s op planschade?

De komende tien jaar moeten er één miljoen nieuwe woningen de grond uit worden gestampt. Dit betekent ook meer woningbouwplannen. Door de grote vraag naar nieuwe woningen is de vraag naar planschaderisicoanalyses ook gestegen. Ontwikkelaars – bijvoorbeeld woningbouwontwikkelaars – willen namelijk bij voorbaat weten hoeveel schade er zit in de ontwikkeling van een bepaald gebied. Ook zijn ze op zoek naar een antwoord op de vraag: als iedereen een schadeverzoek zou indienen, hoeveel zijn we dan kwijt aan schade?   Het antwoord op deze vraag is noodzakelijk om bij de overheid een bankgarantie af te sluiten. De planschaderisicoanalyses van Gloudemans helpen ontwikkelaars op weg. Benieuwd naar onze aanpak? In dit project voor de woningbouw in Amstelveen lees je hoe onze experts te werk gaan.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen