Gloudemans Expertise Gebiedsontwikkeling

Locatie quickscan

Bij een gebiedsontwikkeling moeten er keuzes worden gemaakt over de geschikte locatie en de inrichting daarvan. Door de grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in Nederland, die meerdere ruimteclaims leggen op beperkt beschikbare grond, is het van belang om deze keuzes weloverwogen en goed onderbouwd te maken. Dit geldt zowel bij een herontwikkelingslocatie als bij de locatiekeuze voor een uitbreidingsgebied. Het is het raadzaam om in een vroeg stadium te verkennen wat de kansen en belemmeringen van een gebiedsontwikkelinglocatie zijn. Een quickscan biedt inzicht.

Waarom een quickscan?

Door een quickscan kunnen zowel ruimtelijke en milieu-planologische aspecten als beleid gerelateerde onderwerpen worden beoordeeld. Dit geeft een beeld van de potentie van een locatie. Een quickscan voorkomt verrassingen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een ontwikkelingslocatie of bij de overgang naar een volgende fase in de gebiedsontwikkeling. Het doel van een quickscan is het inzichtelijk maken van de kansen en belemmeringen in relatie tot elkaar. Op basis van die informatie kunt u – als overheidsorganisatie of ontwikkelaar – onderbouwd en weloverwogen een besluit nemen.

De quickscan kan in verschillende contexten worden toegepast. Wanneer de gewenste bestemming van het gebied bekend is, kan de quickscan hierop worden toegepast. Deze geeft dan inzicht in de vervolgstappen en eventuele onderzoeken die nodig zijn voor het maken van een ruimtelijk ontwerp of een planologische procedure. Als de toekomstige bestemming van het gebied nog niet bekend is, geeft de quickscan inzicht in de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden. De quickscan draagt dan bij aan het maken van een onderbouwde een keuze. Wanneer onze opdrachtgever voor een bepaalde ontwikkeling meerdere locaties op het oog heeft, adviseert Gloudemans op basis van de quickscan over de locatiekeuze.

Hoe helpt Gloudemans?

Tijdens een startoverleg bespreken we de beoogde locatie(s) en bepalen we met u de te beschouwen onderwerpen. Zo kan de quickscan betrekking hebben op een beleidsanalyse, maar ook ruimtelijke en milieutechnische aspecten omvatten. Denk daarbij aan milieuzoneringen, flora en fauna, archeologie, geluid en geur, bodem, water en risicobronnen externe veiligheid.

Het resultaat is een opsomming van de kansen en belemmeringen van toekomstige bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van een locatie. Daarbij wordt aangegeven voor welke aspecten  vervolgonderzoek nodig kan zijn. Indien gewenst kan Gloudemans deze onderzoeken begeleiden en in samenwerking met onze partners uitvoeren.
De quickscan kan ook resulteren in een advies over de te volgen ruimtelijke procedure om de beoogde ontwikkeling verder te brengen. In overleg kan de scan worden uitgebreid met een financiële haalbaarheidsanalyse.

Advies van onze experts nodig?

Wilt u inzicht in de kansen en belemmeringen van een gebiedsontwikkelinglocatie? Neem dan contact op met Frederick de Bruijne.

contact

Onze projecten

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Port of Urk

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een doorontwikkeling. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. Dit resulteert in bloeiende economie in de visverwerkende- logistieke en maritieme sector. Door deze groei bestaat er op Urk een fors tekort aan bedrijfskavels. De ontwikkeling van circa 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein geeft de Urker én andere ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren.
Ontdek meer

Waardebepaling van gronden binnen Almere Hout-Noord

Almere Hout-Noord gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een woongebied met ruimte voor de wijkeconomie. Aan Gloudemans de taak om in commissieverband het gebied te taxeren, zodat de betrokken partijen tot een koopovereenkomst konden komen. Onze aanpak en de uitkomsten van dit project lees je hier.
Ontdek meer

Exploitatieplan Weespertrekvaart Oost

In de komende jaren verandert Weespertrekvaart Oost in een moderne, creatieve en levendige wijk voor wonen en werken. Het bedrijventerrein zal getransformeerd worden naar een woon- en werkgebied. De ontwikkeling omvat circa 1.000 woningen, lichte bedrijvigheid en diverse voorzieningen. Dit alles zal gecombineerd worden met water en groen, welke een fijne leef- en werkomgeving creëren.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen