Byte
Gloudemans uitsprakenUitspraken

Planschade

18-04-2018 / ABRS – Aanvulling aanvraag verjaard

18 april 2018

Appellante heeft in 2006 een aanvraag om planschade ingediend. In die aanvraag heeft appellant alleen gesteld vermogensschade te hebben geleden als gevolg van de waardedaling van zijn bedrijf. Appellant heeft eerst in augustus 2014 gesteld dat hij ook inkomensschade heeft geleden als gevolg van de bestemmingsplanwijziging.

12-04-2018 / Rb Midden-Nederland – compensatie in natura onvoldoende waarborgen

12 april 2018

Eisers hebben een aanvraag om tegemoetkoming in de schade ingediend als gevolg van een bestemmingsplan dat de agrarische onderneming van eisers op slot zet. Met het bestemmingsplan heeft de raad van de gemeente Lelystad uitvoering gegeven aan besluiten van het rijk over de uitbreiding van Lelystad Airport. Het college wenst de schade in natura te compenseren door de agrarische bedrijfsvoering in een nieuw bestemmingsplan weer mogelijk te maken.

11-04-2018 / ABRS – directe planschade in natura gecompenseerd met restschade

11 april 2018

Appellante is eigenaar van een bedrijventerrein en houdt zich bezig met de productie van kunststof verpakkingen. Appellante heeft het college verzocht om een tegemoetkoming in planschade als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 2006, omdat door dit plan de gebruiks- en bouwmogelijkheden op het bedrijventerrein beperkt zijn ten opzichte van de voorheen geldende bestemmingsplannen.

28-03-2018 / ABRS – voorzienbaarheid en gelijkheidsbeginsel NMR

28 maart 2018

In onderhavige, opmerkelijke uitspraak is onder andere de voorzienbaarheid aan de orde.

21-03-2018 / ABRS – Beleidslijn Ruimte voor de Rivier

21 maart 2018

De gemeente Maasbree heeft in een bestemmingsplan een toetsingskader opgenomen om te beoordelen of activiteiten dan wel ingrepen kunnen plaatsvinden in het winterbed van de Maas en zo ja, onder welke voorwaarden. Met deze regeling wordt aangesloten bij het Rijks- en provinciale beleid neergelegd in de “Beleidslijn Ruimte voor de Rivier” en de provinciale circulaire “Bouwen langs de Maas”.

21-03-2018 / ABRS – Verkeersprognose, geluid en fijnstof

De Afdeling overweegt dat in een planschadeprocedure als maatstaf geldt dat van een nieuwe geprojecteerde weg de maximale geluidsbelasting moet worden bepaald, terwijl bij het verlenen van een vrijstelling en in een hogere waardenprocedure als maatstaf geldt dat moet worden voldaan aan de geluidnormen van de Wet geluidhinder.

21-03-2018 / ABRS – Derdebelanghebbende

De gemeente Barneveld heeft met de Stichting Dwarsakker een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat de door het college toegekende tegemoetkomingen in de planschade die betrekking hebben op het project voor rekening en risico komen van de stichting.

16-03-2018 (publicatie 23-03-2018)/ Rb Oost-Brabant – planologisch voordeel en redelijke termijn procedure

16 maart 2018

Het college (verweerder) heeft Thorbecke B.V. (Thorbecke) verzocht advies uit te brengen over eisers aanvraag tot vergoeding van planschade. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Thorbecke terecht de toelichting van het oude bestemmingsplan buiten beschouwing gelaten. Uit de voorschriften bij het bestemmingsplan blijkt duidelijk wat is toegestaan en wat niet. Er was daarom geen aanleiding om aansluiting te zoeken bij de toelichting van het bestemmingsplan.

16-03-2018 / ABRS – kosten voor rechtsbijstand en andere deskundige bijstand

Naast het verzoek om planschade is in deze kwestie verzocht om vergoeding van de kosten voor rechts- en deskundige bijstand.

14-03-2018 ABRS – tussenuitspraak StAB (verkeersintensiteit, trillinghinder, taxatie)

14 maart 2018

Appellant is eigenaar van de woning te Montfoort en heeft het college verzocht om een tegemoetkoming in planschade. Het college heeft een advies van Thorbecke aan het besluit ten grondslag gelegd en dat besluit in bezwaar gehandhaafd. De rechtbank heeft overwogen dat zij geen aanleiding ziet om te oordelen dat aan het door Thorbecke verrichte onderzoek zodanige gebreken kleven, dat het college het advies niet aan zijn besluitvorming ten grondslag had mogen leggen. Appellant betoogt dat de rechtbank een groot aantal gestelde feiten en aangevoerde argumenten en beroepsgronden heeft genegeerd en dat zij voorts verscheidene onbegrijpelijke oordelen heeft gegeven. Hetgeen de Afdeling heeft overwogen betrekking hebbende op de verkeersintensiteit, trillinghinder en de taxatie is hierna uiteengezet.

14-03-2018 ABRS – NMR en inbreidingslocatie

Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het college ontoereikend heeft gemotiveerd dat moet worden uitgegaan van een hoger normaal maatschappelijk risico dan 2%.

07-03-2018 ABRS – Front van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

7 maart 2018

Deskundige oordeelde dat in de oude planologische situatie reeds een aaneengesloten front van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogelijk was. Het oude planologische regime bepaalde dat buiten het bouwvlak bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogelijk waren met een maximale bouwhoogte van 6 meter alsmede lichtmasten en antennes van maximaal 15 en 12 meter hoog. Volgens appellant kon een dergelijk front met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet gerealiseerd worden, omdat het ingevolge het bestemmingsplan en jurisprudentie binnen de (horeca)bestemming diende te passen.

07-03-2018 ABRS – Gewijzigd beleidsvoornemen en NMR

Appellant heeft in augustus 2000 de woning gekocht. Op grond van de documenten behorende bij het voorontwerpbestemmingsplan 1998 en het ontwerpbestemmingsplan 1999 oordeelde de rechtbank dat een redelijk denkend en handelend koper rekening zou houden met de kans dat de situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen. In hoger beroep heeft het college enkele aanvullende stukken in het geding gebracht, onder meer het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan op 7 februari 2000.

07-03-2018 ABRS – Gelijkheidsbeginsel en NMR

De deskundige oordeelde dat een normaal maatschappelijk risico van drie procent redelijk is. Omstandigheden die de deskundige daarbij heeft betrokken betreffen het gegeven dat het plangebied door bestaande woningbouw omsloten is, dat het plangebied een inbreidingslocatie betreft en dat nieuwbouw op een inbreidingslocatie als een normaal maatschappelijke ontwikkeling kan worden aangemerkt.

28-02-2018 ABRS – Verordening en voorzienbaarheid

28 februari 2018

Appellante heeft verzocht om een tegemoetkoming in planschade ten gevolge van de door provinciale staten vastgestelde en in werking getreden Ruimtelijke Verordening Gelderland. Volgens appellante is door deze vaststelling de waarde van de percelen gedaald, onder meer omdat zij daardoor geen gebruik meer mag maken van de verleende vrijstelling en omgevingsvergunning.

1 2 3 25
 • 18-04-2018 / ABRS – Aanvulling aanvraag verjaard

  Appellante heeft in 2006 een aanvraag om planschade ingediend. In die aanvraag heeft appellant alleen gesteld vermogensschade te hebben geleden als gevolg van de waardedaling van zijn bedrijf. Appellant heeft eerst in augustus 2014 gesteld dat hij ook inkomensschade heeft geleden als gevolg van de bestemmingsplanwijziging.

 • 12-04-2018 / Rb Midden-Nederland – compensatie in natura onvoldoende waarborgen

  Eisers hebben een aanvraag om tegemoetkoming in de schade ingediend als gevolg van een bestemmingsplan dat de agrarische onderneming van eisers op slot zet. Met het bestemmingsplan heeft de raad van de gemeente Lelystad uitvoering gegeven aan besluiten van het rijk over de uitbreiding van Lelystad Airport. Het college wenst de schade in natura te compenseren door de agrarische bedrijfsvoering in een nieuw bestemmingsplan weer mogelijk te maken.

 • 11-04-2018 / ABRS – directe planschade in natura gecompenseerd met restschade

  Appellante is eigenaar van een bedrijventerrein en houdt zich bezig met de productie van kunststof verpakkingen. Appellante heeft het college verzocht om een tegemoetkoming in planschade als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 2006, omdat door dit plan de gebruiks- en bouwmogelijkheden op het bedrijventerrein beperkt zijn ten opzichte van de voorheen geldende bestemmingsplannen.

 • Besluit van 14 februari 2018, nr. 2018000262 (Pekela)

  Besluit van 14 februari 2018, nr. 2018000262 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Pekela krachtens artikel 72a van de Onteigeningswet (onteigening voor de verbreding van de N366 tussen Alteveer en Stadskanaal, met bijkomende werken)

 • 30-03-2018 / RB Rotterdam – terecht afwijken van referentieperiode van 3 jaar + ontbreken causaal verband

  Eiseres heeft verzocht om nadeelcompensatie voor de schade die zij stelt te hebben geleden ten gevolge van de invoering van een nieuw parkeersysteem. Eiseres exploiteert een Aziatische supermarkt. Eiseres stelt omzetschade te hebben geleden door de problematiek m.b.t. tot het nieuwe parkeersysteem.

 • Besluit van 14 februari 2018, nr. 2018000297 (Zutphen en Brummen)

  Besluit van 14 februari 2018, nr. 2018000297 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Zutphen en Brummen krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan N345 Rondweg De Hoven/Zutphen)

 • 28-03-2018 / ABRS – voorzienbaarheid en gelijkheidsbeginsel NMR

  In onderhavige, opmerkelijke uitspraak is onder andere de voorzienbaarheid aan de orde.

 • Beëdiging NVM Gerben Schol

  Op maandag 26 maart 2018 is Gerben Schol door de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs) beëdigd.

 • Besluit van 14 februari 2018, nr. 2018000298 (Wassenaar)

  Besluit van 14 februari 2018, nr. 2018000298 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Wassenaar krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan Groencompensatie Amerikaanse Ambassade Wassenaar)

 • ABRS 21 maart 2018, zaaknummer 201705981/1/R6 (Teylingen, exploitatieplan “Hooghkamer 2011, 3e herziening”)

  In deze uitspraak komt de taxatie inbrengwaarde, in een aantal facetten en onderdelen, en de geraamde indexering van de grondopbrengsten, naar voren.

 • 21-03-2018 / ABRS – Beleidslijn Ruimte voor de Rivier

  De gemeente Maasbree heeft in een bestemmingsplan een toetsingskader opgenomen om te beoordelen of activiteiten dan wel ingrepen kunnen plaatsvinden in het winterbed van de Maas en zo ja, onder welke voorwaarden. Met deze regeling wordt aangesloten bij het Rijks- en provinciale beleid neergelegd in de “Beleidslijn Ruimte voor de Rivier” en de provinciale circulaire “Bouwen langs de Maas”.

 • 21-03-2018 / ABRS – Verkeersprognose, geluid en fijnstof

  De Afdeling overweegt dat in een planschadeprocedure als maatstaf geldt dat van een nieuwe geprojecteerde weg de maximale geluidsbelasting moet worden bepaald, terwijl bij het verlenen van een vrijstelling en in een hogere waardenprocedure als maatstaf geldt dat moet worden voldaan aan de geluidnormen van de Wet geluidhinder.

 • 21-03-2018 / ABRS – Derdebelanghebbende

  De gemeente Barneveld heeft met de Stichting Dwarsakker een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat de door het college toegekende tegemoetkomingen in de planschade die betrekking hebben op het project voor rekening en risico komen van de stichting.

 • Uitspraak over kostenraming bij grondexploitatie

  Op vrijdag 16 maart jl. zijn door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het volgende persbericht en de bijbehorende uitspraak geplaatst: “Uitspraak over kostenraming bij grondexploitatie”

 • ABRS 16 maart 2018, zaaknummer 201410484/3/R2 (Barneveld, exploitatieplan “Harselaar-Driehoek 1e herziening”)

  Deze uitspraak is denk ik zeer relevant voor taxateurs (van inbrengwaarden) en adviseurs, die met kostenverhaal via een exploitatieplan te maken (kunnen) krijgen. Want met deze einduitspraak heeft de Afdeling “mooie” maar vooral duidelijke nieuwe jurisprudentie en handvatten voor de praktijk van exploitatieplannen en kostenverhaal gegeven.

Spring naar werkbalk