Gloudemans Expertise Rentmeesterij

Pacht

Pacht komt veel voor in Nederland. Pacht is een overeenkomst waarbij een stuk landbouwgrond door de eigenaar in gebruik wordt gegeven aan een derde. De pachter moet daarvoor een tegenprestatie leveren. In de meeste gevallen betaalt de pachter een bepaald bedrag aan de verpachter. Er zijn verschillende soorten pacht, die voor verschillende situaties geschikt zijn. Gloudemans verzorgt de verpachting van gronden.

Als lid van de Pachtkamer van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op pachtgebied.

De belangrijkste zijn:

  • reguliere langdurige pacht van los land, gebouwen of een hoeve;
  • teeltpacht van los land;
  • 1-hectarepacht;
  • ‘geliberaliseerde pacht’ van los land, hetzij 6 jaar of korter, hetzij langer dan 6 jaar.

Elke soort kent zijn specifieke voorwaarden. Bij het vervallen van de Pachtwet en de invoering van Hoofdstuk 5 in Boek 7 BW in 2007 is de pachtwetgeving geliberaliseerd en zijn de regels voor pachtprijzen veranderd. De wet geldt voor pachters en verpachters van land, agrarische woningen en bedrijfsgebouwen.

Vastlegging afspraken

Bij het maken van de afspraken over pacht, dient rekening te worden gehouden met het feit dat aan de verschillende soorten pacht ook verschillende voorwaarden zijn verbonden waaraan partijen zich altijd moeten houden. Voor de meeste pachtvormen zijn partijen voor het bepalen van de pachtprijs gebonden aan maxima van het Pachtprijzenbesluit. Gloudemans helpt bij het bepalen van de pachtprijs. Daarnaast stelt Gloudemans een contract op dat voldoet aan het dwingende pachtrecht en aan uw wensen. Ook voor advies over toepassing van pacht, uitvoering van het contract en het oplossen van problemen kunt u bij de adviseurs van Gloudemans terecht. Wij verzorgen voor u de verplichte verzending van het pachtcontract aan de Grondkamer en overige formaliteiten.

Toezicht pacht en pachtprijs

Het toezicht op het (mede)gebruik van uw eigendommen door derden, kan door Gloudemans worden verzorgd. Uiteraard is controle op inkomsten en uitgaven daarbij van belang. Bij bestaande pachtcontracten is het belangrijk om te weten dat de pachtprijs van grond en gebouwen verandert als de pachtnormen veranderen. Dat geldt niet bij gebouwen van niet-grondgebonden landbouw, maar wel bij agrarische bedrijfswoningen. In de praktijk betekent dit dat de pachtprijs in lopende contracten van rechtswege omhoog gaat met een bepaald percentage, als de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie nieuwe pachtnormen vaststelt. Alleen als het gaat om pacht van grond geldt daarbij een bepaald maximum.

Gloudemans houdt voor u het toezicht, zodat de wijziging van de pachtnormen ook teruggekoppeld wordt naar uw inkomsten.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u vragen over verpachting van uw gronden? Of over toezicht op pacht en pachtprijs? Neem contact op met Giem Broekmans.

contact

Onze projecten

Centrumplan Gilze: advies en onderhandeling grond

De gemeente Gilze en Rijen was in onderhandeling met een ontwikkelaar om overeenstemming te komen over de koopprijs van de gronden en een exploitatiebijdrage. Aan ons is gevraagd om te adviseren inzake een marktconform grondbod in relatie tot het exploitatieplan. Naast het beoordelen van de marktconformiteit van de grondprijs, beoordeelden we ook de marktconformiteit van het programma en deden we voorstellen voor optimalisatie. Samen met de gemeente hebben we de onderhandelingen gevoerd met de ontwikkelaar, waarbij ons aandeel met name ziet op de financiële afspraken. In het verleden hebben we voor de gemeente het exploitatieplan voor dit plangebied opgesteld, waardoor we bekend zijn met het plangebied en het vastgestelde exploitatieplan.
Ontdek meer

Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Port of Urk

Waar de Urker visindustrie zich in het verleden slechts richtte op vis van de eigen vloot, maakte deze de laatste jaren een doorontwikkeling. Het vakmanschap van de Urkers maakt het onder meer mogelijk om tegenwoordig ook zalm uit Noorwegen, zeebaars, dorade en forel uit Turkije en vele vissoorten uit Azië te importeren en op Urk te verwerken en te verhandelen. Urk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europese visverwerkings- en logistieke hub van betekenis. Dit resulteert in bloeiende economie in de visverwerkende- logistieke en maritieme sector. Door deze groei bestaat er op Urk een fors tekort aan bedrijfskavels. De ontwikkeling van circa 100 hectare aan nieuw bedrijventerrein geeft de Urker én andere ondernemers de ruimte om te groeien en te innoveren.
Ontdek meer

Ondersteuning gebiedseconomie gemeente Nuenen

De gemeente Nuenen heeft geen vaste planeconoom in dienst. Gezien de diversiteit aan vragen in complexiteit en breedte van het vakgebied huurt de gemeente planeconomische ondersteuning in. De ondersteuning omvat alle werkzaamheden die het vakgebied gebiedseconomie en planeconomie raken en integrale afstemming met collega’s binnen de gemeente.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen