Gloudemans Expertise Rentmeesterij

Pacht

Pacht komt veel voor in Nederland. Pacht is een overeenkomst waarbij een stuk landbouwgrond door de eigenaar in gebruik wordt gegeven aan een derde. De pachter moet daarvoor een tegenprestatie leveren. In de meeste gevallen betaalt de pachter een bepaald bedrag aan de verpachter. Er zijn verschillende soorten pacht, die voor verschillende situaties geschikt zijn. Gloudemans verzorgt de verpachting van gronden.

Als lid van de Pachtkamer van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op pachtgebied.

De belangrijkste zijn:

  • reguliere langdurige pacht van los land, gebouwen of een hoeve;
  • teeltpacht van los land;
  • 1-hectarepacht;
  • ‘geliberaliseerde pacht’ van los land, hetzij 6 jaar of korter, hetzij langer dan 6 jaar.

Elke soort kent zijn specifieke voorwaarden. Bij het vervallen van de Pachtwet en de invoering van Hoofdstuk 5 in Boek 7 BW in 2007 is de pachtwetgeving geliberaliseerd en zijn de regels voor pachtprijzen veranderd. De wet geldt voor pachters en verpachters van land, agrarische woningen en bedrijfsgebouwen.

Vastlegging afspraken

Bij het maken van de afspraken over pacht, dient rekening te worden gehouden met het feit dat aan de verschillende soorten pacht ook verschillende voorwaarden zijn verbonden waaraan partijen zich altijd moeten houden. Voor de meeste pachtvormen zijn partijen voor het bepalen van de pachtprijs gebonden aan maxima van het Pachtprijzenbesluit. Gloudemans helpt bij het bepalen van de pachtprijs. Daarnaast stelt Gloudemans een contract op dat voldoet aan het dwingende pachtrecht en aan uw wensen. Ook voor advies over toepassing van pacht, uitvoering van het contract en het oplossen van problemen kunt u bij de adviseurs van Gloudemans terecht. Wij verzorgen voor u de verplichte verzending van het pachtcontract aan de Grondkamer en overige formaliteiten.

Toezicht pacht en pachtprijs

Het toezicht op het (mede)gebruik van uw eigendommen door derden, kan door Gloudemans worden verzorgd. Uiteraard is controle op inkomsten en uitgaven daarbij van belang. Bij bestaande pachtcontracten is het belangrijk om te weten dat de pachtprijs van grond en gebouwen verandert als de pachtnormen veranderen. Dat geldt niet bij gebouwen van niet-grondgebonden landbouw, maar wel bij agrarische bedrijfswoningen. In de praktijk betekent dit dat de pachtprijs in lopende contracten van rechtswege omhoog gaat met een bepaald percentage, als de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie nieuwe pachtnormen vaststelt. Alleen als het gaat om pacht van grond geldt daarbij een bepaald maximum.

Gloudemans houdt voor u het toezicht, zodat de wijziging van de pachtnormen ook teruggekoppeld wordt naar uw inkomsten.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u vragen over verpachting van uw gronden? Of over toezicht op pacht en pachtprijs? Neem contact op met Giem Broekmans.

 

Gloudemans voor het land van morgen