Gloudemans Expertise Transities

Landbouwtransitie

Nederland bestaat voor meer dan de helft uit landbouwgrond (CLO, 2015). Die landbouwgrond moet anders gebruikt en beheerd gaan worden. De stikstofuitstoot moet omlaag en de waterkwaliteit, bodemkwaliteit en biodiversiteit omhoog. Om natuur en landbouw meer met elkaar in balans te krijgen moet de transitie naar kringlooplandbouw worden gemaakt.

Nederland wil in 2030 koploper zijn op het gebied van kringlooplandbouw. Deze ambitie vraagt om een verschuiving naar steeds zuiniger omgaan met grondstoffen, minder verspilling en beter hergebruik van grondstoffen. Het doel is om kringlooplandbouw te laten bijdragen aan de versterking van natuur en biodiversiteit, maar ook aan een meer duurzame economische sector die minder impact heeft op milieu en andere economische sectoren.

Hoe helpt Gloudemans?

Gloudemans heeft jarenlange expertise op het gebied van rentmeesterij. De laatste ontwikkelingen in het buitengebied? Die worden op de voet gevolgd. Bij Gloudemans zijn we zeer actief op het vlak van natuurinclusieve en kringlooplandbouw. Wij hebben verschillende opdrachtgevers geadviseerd over hoe zij kunnen bijdragen aan de transitie van de landbouw. Door ruime ervaring is Gloudemans in staat om de belangen van de agrariërs en de gecompliceerde keuzes waarvoor zij staan mee te nemen en advies voor lange termijn te geven.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u vragen over landbouwtransities? Of bent u benieuwd naar hoe wij u kunnen helpen? Neem contact op met Frederik de Bruijne of Stijn Berns voor meer informatie..

contact

Onze projecten

Grondbeleid en de Regionale Energiestrategie

Nederland is ingedeeld in 30 energieregio’s. Elke energieregio ontwikkelt een eigen regionale maatwerk­invulling van een aantal afspraken uit het Klimaatakkoord: de Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een samenwerking tussen overheidsorganisaties en netbeheerders. In de RES worden keuzes gemaakt voor de opwekking van hernieuwbare energie, de warmtetransitie en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. In het proces naar de totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën 1.0, zijn in de RES-regio’s zorgen ontstaan over grondspeculatie. Hoe moeten regio’s en gemeenten hiermee omgaan, gelet op de ambitie uit het Klimaatakkoord om 35 TWH op land op te wekken? Voor het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie heeft Gloudemans geadviseerd over de betekenis van grondbeleid en grondbeleidsinstrumenten voor de opgave van de energie-opwek met wind en zon.
Ontdek meer

Exploitatieplan Weespertrekvaart Oost

In de komende jaren verandert Weespertrekvaart Oost in een moderne, creatieve en levendige wijk voor wonen en werken. Het bedrijventerrein zal getransformeerd worden naar een woon- en werkgebied. De ontwikkeling omvat circa 1.000 woningen, lichte bedrijvigheid en diverse voorzieningen. Dit alles zal gecombineerd worden met water en groen, welke een fijne leef- en werkomgeving creëren.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen