13 november 2023

De grondbank: sleutel tot duurzaam landgebruik of instrument voor verandering?

De agrarische sector staat voor talloze uitdagingen, wat onder andere voor veel agrariërs leidt tot het beëindigen van hun bedrijf. Tegelijkertijd is er een groeiende behoefte aan het herstel van de natuur, duurzame landbouw en nieuwe vormen van landgebruik. Deze diverse vraagstukken vragen om een actieve aanpak. Hoe kunnen we ondanks de beperkte grondmobiliteit de doelstellingen in het landelijk gebied bewerkstelligen? En wat kan een grondbank daarin betekenen?

Wat is een grondbank?

De grondbank is inmiddels een veelvuldig terugkerende term rondom de transitie van het landelijk gebied. De invulling van een grondbank hangt af van de oprichter en de doelstellingen die hij wenst te bewerkstelligen. Een grondbank kan een publieke of private organisatie zijn die (in de meest voorkomende vormen) agrarische gronden aankoopt van stoppende agrariërs. Deze gronden worden vervolgens verpacht aan nieuwe boeren, natuurorganisaties of andere partijen die duurzame landbouw en natuurbehoud willen bevorderen. Maar wat maakt de ene grondbank anders dan de andere?

 

Strategische en doelgerichte grondbanken

Een diepere duik in het concept onthult de verschillen tussen strategische en doelgerichte grondbanken. Terwijl strategische grondbanken een breed scala aan lange-termijndoelen nastreven en samenwerken met diverse belanghebbenden, leggen doelgerichte grondbanken de nadruk op specifieke doelstellingen en partnerschappen die rechtstreeks verband houden met hun doelstelling(en). Het begrijpen van deze verschillen is vitaal voor het ontwikkelen van effectief grondbeleid en beheerstrategieën voor landelijk grondgebruik.

 

Hoe werkt een grondbank?

Een grondbank fungeert als een brug tussen verschillende partijen en doelstellingen in het landelijk gebied.

Aankoop en beheer van gronden

De grondbank verwerft gronden van stoppende agrariërs of agrariërs die wensen te verplaatsen, met de focus op bufferzones rondom Natura 2000-gebieden. Deze bufferzones, vaak landschapsgronden, kunnen na aanpassingen bijdragen aan het behoud van deze natuurgebieden. De grondbank verpacht deze gronden vervolgens aan nieuwe boeren, natuurorganisaties of andere partijen die zich richten op duurzame landbouw of natuurbehoud.

Uitgifte van gronden

Het uitgeven van gronden door de grondbank kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om verpachting aan boeren die zich richten op duurzame landbouwpraktijken. Daarnaast kan verkoop of verpachting in combinatie met afwaardering een optie zijn. Deze afwaardering kan plaatsvinden door aanpassingen aan de grond, zoals extensiever grondgebruik, lagere veebezetting of het telen van andere gewassen. Bovendien kan de grondbank een rol spelen bij kavelruil, waarbij grondeigenaren hun percelen ruilen om efficiënter landgebruik te bevorderen.

Impact op ruimtelijke, economische en sociale aspecten

Het werk van een grondbank reikt verder dan enkel het beheren en uitgeven van gronden. Het heeft impact op de ruimtelijke planning door het hergebruik van landschapsgronden en de bescherming van natuurrijke gebieden. Economisch gezien kan een grondbank bijdragen aan de stimulatie van duurzame landbouwpraktijken en het creëren van nieuwe economische kansen. Sociaal gezien kan het de betrokkenheid van verschillende belanghebbenden vergroten, zoals boeren, natuurorganisaties en lokale gemeenschappen.

 

Toekomstige ontwikkelingen

Een belangrijke vraag die blijft bestaan, is hoe de grondbank kan evolueren en zich kan aanpassen aan veranderende behoeften in het landelijk gebied. Het verkennen van nieuwe mogelijkheden, zoals meer flexibele beheersmodellen en innovatieve samenwerkingsvormen tussen belanghebbenden, kan de grondbank nog effectiever maken in het bevorderen van duurzaam landgebruik.

De grondbank functioneert als een dynamisch instrument dat niet alleen gronden beheert en uitgeeft, maar ook een bredere impact heeft op de ruimtelijke, economische en sociale aspecten van het landelijk gebied. Het continue streven naar effectiviteit en aanpassingsvermogen blijft cruciaal voor de grondbank om een belangrijke rol te blijven spelen in de toekomst van het Nederlandse landschap.

Naast de voordelen brengt de grondbank ook uitdagingen met zich mee. Weerstand van boeren die hun land willen behouden of onduidelijkheid over de lange-termijnimpact zijn slechts enkele obstakels. Hoe kunnen we deze aanpakken en de grondbank verder ontwikkelen voor een duurzamer landgebruik?

 

Ten slotte

Terugkomend op de vraag: “De grondbank: sleutel tot duurzaam landgebruik of instrument voor verandering?”. Beide perspectieven zijn in onze ogen te rechtvaardigen, afhankelijk van hoe je de rol van een grondbank bekijkt. De term “sleutel” suggereert dat de grondbank van essentieel belang is, als een cruciale factor die deuren opent naar verandering en duurzaamheid in het landelijk gebied. Het impliceert dat zonder de grondbank het lastig zou zijn om de gewenste veranderingen te bewerkstelligen. Aan de andere kant, het noemen van een grondbank als een “instrument” plaatst het in een functionele rol, als een middel dat gebruikt kan worden om bepaalde doelen te bereiken. Het benadrukt dat de grondbank een gereedschap is dat ingezet kan worden voor effectiever beheer van gronden en het stimuleren van duurzaam landgebruik. Het hangt af van de context waarin je de grondbank beschouwt en hoe je wilt benadrukken wat het doet. Het is zowel een sleutel die deuren opent naar verandering, als een instrument dat kan worden gebruikt om die veranderingen daadwerkelijk te bewerkstelligen.

 

Benieuwd geworden?

In de hierop volgende blogs vertellen wij u meer over het duurzaam verpachten van gronden en het leggen van de grondpuzzel door middel van kavelruil.

De komende weken nemen wij, Ad, Sandy, Marissa en Giem je graag mee in onze blogreeks hoe je met grond de plannen rond kunt maken. De volgende onderwerpen gaan hierbij aan bod komen: de grondstrategie, een grondbank, duurzame verpachting, en het leggen van de grondpuzzel. Kun je toch niet wachten op deze blogs of wil je graag verder praten dan kun je contact opnemen met een van ons.

Gloudemans voor het land van morgen