Gloudemans Uitspraak - algemeen
12 april 2018

Rb Midden-Nederland – compensatie in natura onvoldoende waarborgen

Eisers hebben een aanvraag om tegemoetkoming in de schade ingediend als gevolg van een bestemmingsplan dat de agrarische onderneming van eisers op slot zet. Met het bestemmingsplan heeft de raad van de gemeente Lelystad uitvoering gegeven aan besluiten van het rijk over de uitbreiding van Lelystad Airport. Het college wenst de schade in natura te compenseren door de agrarische bedrijfsvoering in een nieuw bestemmingsplan weer mogelijk te maken.

bekijk uitspraak

Door gewijzigde besluitvorming op rijksniveau is dit weer mogelijk. De rechtbank overweegt dat door de compensatie in natura een gedeelte van de geleden schade wordt gecompenseerd. Het is echter volgens de rechtbank niet ondenkbaar dat eisers tijdelijke inkomensschade ondervinden. Naar het oordeel van de rechtbank dient voldoende gewaarborgd te zijn dat er een voorziening wordt getroffen om ook deze schade te vergoeden, als vast komt te staan dat deze daadwerkelijk bestaat. Het bestaan van deze schade en de omvang ervan kan echter pas vastgesteld worden op het moment dat de planschade in natura – in de vorm van de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan – is uitgevoerd. Naar het oordeel van de rechtbank leidt dat in dit geval tot de noodzaak dat de beslissing over het planschadeverzoek waarborgen bevat over de vaststelling van deze mogelijke schade. Die waarborgen moeten ertoe strekken dat op voorhand duidelijk is dat deze schade, indien geleden, voor vergoeding in aanmerking komt.

De rechtbank voorziet zelf in de zaak en bepaalt dat aan het besluit wordt toegevoegd dat, nadat het besluit waarmee compensatie in natura is geboden onherroepelijk is geworden, door een onafhankelijk deskundige moet worden beoordeeld of sprake is geweest van tijdelijke inkomensschade en zo ja, in welke mate. Verder bepaalt de rechtbank dat aan het bestreden besluit ook wordt toegevoegd dat het college naar aanleiding van de uitkomst van de beoordeling van een onafhankelijk deskundige een besluit neemt over wat dit betekent voor het planschadeverzoek en of dit tot een geldelijke tegemoetkoming leidt.

Gloudemans voor het land van morgen