Gloudemans Expertise Transities

Energietransitie

Het tijdperk van fossiele energie is voorbij. Zo heeft Nederland in het klimaatakkoord afgesproken om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Dit betekent dat de aankomende jaren de stap naar groene energiebronnen als wind, zon en water gemaakt moet worden. Een enorme transitie die voor overheden, ontwikkelaars en grondeigenaren nieuwe kansen met zich meebrengt. Benieuwd welke opgave de energietransitie voor u als gemeente betekent? En hoe u daar slim op inspeelt?

De waarde van doordacht grondbeleid

De energietransitie vraagt om nieuwe gedachtevorming over grondbeleid. Als gemeente is het van belang om daarbij stil te staan. Hoe gaat u om met ontwikkelingen voor de opwekking van zon- en windenergie? Neemt u zelf de regie en bent u bereid middelen – zoals grond en financiën – hiervoor in te zetten? Of past een faciliterende aanpak beter? In beide gevallen is een goede voorbereiding noodzakelijk. Is het scala aan juridische instrumenten goed afgestemd op de eigen rolneming en mate van regie? Dit zorgt ervoor dat u er zeker van bent dat de ambities van uw organisatie aansluiten op de huidige maatschappelijke opgave.

Koers bepalen met een ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategieën die specifiek op de energieopgave zijn afgestemd, bieden doorgaans een uitkomst voor de koersbepaling. Een dergelijke strategie is geen willekeur, maar omvat een logische keuze voor een te bewandelen pad waarmee ambities kunnen worden bereikt. Voor de lokale overheid is de strategie afhankelijk van het beoogde maatschappelijke of financiële rendement, de bereidheid om eigen middelen in te zetten en daarmee samenhangend: de gewenste mate van sturing. Belangrijk is dat u als gemeente per project de juiste voorbereidingen treft en een goede samenwerking inricht met marktpartijen.

Evenwichtige verdeling van kosten

De kosten voor de ontwikkeling van projecten voor de opwekking via wind en zon kunnen flink oplopen als gevolg van noodzakelijke aanpassingen aan het netwerk. Uitgangspunt is het zoveel mogelijk samenbrengen van vraag en aanbod, maar dat lukt lang niet altijd. Om de maatschappelijke kosten voor energieontwikkelingen niet te zeer te laten oplopen is een goede kostenverdeling nodig tussen overheid en ontwikkelaars. Er zijn verschillende manieren om dat te regelen. Voor het gesprek hierover met marktpartijen is kennis van zaken nodig.

Advies van onze experts nodig?

Heeft u hulp nodig bij het uitstippelen van de juiste route richting 2050? Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een doordacht grondbeleid en/of ontwikkelstrategie? Neem contact op met Frederik de Bruijne of Stijn Berns voor meer informatie.

contact

Onze projecten

Exploitatieplan Weespertrekvaart Oost

In de komende jaren verandert Weespertrekvaart Oost in een moderne, creatieve en levendige wijk voor wonen en werken. Het bedrijventerrein zal getransformeerd worden naar een woon- en werkgebied. De ontwikkeling omvat circa 1.000 woningen, lichte bedrijvigheid en diverse voorzieningen. Dit alles zal gecombineerd worden met water en groen, welke een fijne leef- en werkomgeving creëren.
Ontdek meer

Grondbeleid en de Regionale Energiestrategie

Nederland is ingedeeld in 30 energieregio’s. Elke energieregio ontwikkelt een eigen regionale maatwerk­invulling van een aantal afspraken uit het Klimaatakkoord: de Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een samenwerking tussen overheidsorganisaties en netbeheerders. In de RES worden keuzes gemaakt voor de opwekking van hernieuwbare energie, de warmtetransitie en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. In het proces naar de totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën 1.0, zijn in de RES-regio’s zorgen ontstaan over grondspeculatie. Hoe moeten regio’s en gemeenten hiermee omgaan, gelet op de ambitie uit het Klimaatakkoord om 35 TWH op land op te wekken? Voor het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie heeft Gloudemans geadviseerd over de betekenis van grondbeleid en grondbeleidsinstrumenten voor de opgave van de energie-opwek met wind en zon.
Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen