Gloudemans Uitspraak - algemeen
6 oktober 2022

Besluit van 30 augustus 2022, nr. 2022001818 (gemeente Rotterdam – Carnisse Poort)

De onteigening ziet op meerdere onroerende zaken gelegen in de gemeente Rotterdam. De onteigening is ten behoeve van de herontwikkeling van de wijk Carnisse te Rotterdam. De ontwikkeling maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, welk programma beoogt de sociaaleconomische problemen in Rotterdam Zuid voor 2030 op te lossen. Daarvoor worden het woningaanbod, de bevolkingssamenstelling en de wijkvoorzieningen meer divers gemaakt en er wordt een aantrekkelijk woon- en leefmilieu gecreëerd. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van de langzaamverkeersverbinding en 52 tot 57 nieuwe grotere woningen gebouwd met publieke ruimte op de begane grond.

Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

De Kroon overweegt: “Dat uit de overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kunnen worden gemist. De Kroon is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de gemeente Rotterdam de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.”

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen