Gloudemans Uitspraak - algemeen
16 februari 2023

Besluit van 23 januari 2023, nr. 2023000121 (onteigeningsplan Fietspad N832)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.

Noodzaak en urgentie:
De te onteigenen onroerende zaken zijn gelegen in het provinciaal inpassingsplan Fietspad N832. Aan de onroerende zaken zijn de enkelbestemmingen “Verkeer – Langzaam Verkeer” en “Water”, alsmede de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie” toegekend.

De provinciale weg N832 wordt beheerd en onderhouden door de provincie Gelderland en loopt in het noorden vanuit de gemeente Zaltbommel vanaf de provinciale weg N322 in zuidelijke richting naar de gemeente Maasdriel en de N831. In het gedeelte van deze weg waar het werk moet worden gerealiseerd, is de verkeersveiligheid in het geding. Het ontbreekt ter plaatse aan goede fietsvoorzieningen. Het inpassingsplan voorziet in deze fietsvoorzieningen.

Zienswijzen:
Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn daarover geen zienswijzen naar voren gebracht.

De Kroon overweegt
“Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kunnen worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de provincie Gelderland de vrije eigendom van de door ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.”

De te onteigenen onroerende zaken worden ter onteigening aangewezen.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen