Gloudemans Uitspraak - algemeen
26 augustus 2020

ABRS – Voorzienbaarheid

Aanvragers zijn eigenaar van woningen en stellen schade te hebben geleden van het inpassingsplan waarmee de Buitenring Parkstad Limburg mogelijk is gemaakt. Ter discussie staat of de schade voor de drie onderscheidenlijke appellanten voorzienbaar was.

Bekijk uitspraak

De voorzienbaarheid werd afgeleid uit de bij het streekplan 1977 behorende kaart. Op de kaart is met een rode stippellijn een potentieel tracé ingetekend langs de noordelijke rand van de bebouwde kom van Brunssum. Deze kaart heeft een grofmatig karakter. Ter zitting hebben appellanten gesteld dat de rode stippellijn op een kortste afstand van minimaal 1 km van de woningen is getrokken. Het college heeft niet aannemelijk gemaakt dat deze stelling niet juist is. Niet in geschil is dat de aanleg van de rondweg op een kortste afstand van minimaal 1 km van de woningen niet tot schade in de vorm van een waardevermindering van de woningen had geleid. Dat betekent dat de schade als gevolg van de aanleg van de ringweg niet voorzienbaar was.

Dat, zoals het college met verwijzing naar de jurisprudentie betoogt, een redelijk denkend en handelend koper van de meest nadelige uitwerking van een beleidsvoornemen uitgaat en niet is vereist dat de omvang van de nadelige gevolgen van de aanleg van de nieuwe weg met nauwkeurigheid bepaalbaar was, leidt niet tot een ander oordeel. Die rechtspraak ziet op een ontwikkeling binnen een zogenoemd zoekgebied. Deze situatie doet zich hier niet voor. Op de kaart is geen zoekgebied aangeduid en de rode stippellijn komt niet in de buurt van de woningen.

Gloudemans voor het land van morgen