Gloudemans Uitspraak - algemeen
24 april 2019

ABRS – Verschil planschade en marktwaarde

In het planschaderecht is niet de feitelijke situatie van belang, waarop de marktwaarde wordt gebaseerd, maar de situatie zoals die planologisch kan zijn.

bekijk uitspraak

Uitgegaan wordt van de maximale invulling van het oude en het nieuwe planologische regime. De redelijk denkend en handelend koper wordt in het planschaderecht geacht hiermee rekening te houden. Dit is een aanname. In de praktijk houdt een potentiële koper niet steeds rekening met planologische mogelijkheden, maar voor hem is vaak de feitelijke situatie van belang. Vandaar dat er een soms aanzienlijk verschil kan bestaan tussen de waarde van een onroerende zaak zoals die in het planschaderecht wordt begroot en de marktwaarde.

Gloudemans voor het land van morgen