Gloudemans Uitspraak - algemeen
28 oktober 2020

ABRS – Taxatie – beperkte rechtelijke toets

Appellant kan zich niet verenigen met de door de schadecommissie verrichte taxatie en heeft daartoe een contra-expertise laten opstellen. De schadecommissie heeft in nadere adviezen uiteengezet dat zij een afwijkend oordeel/uitgangspunt heeft omtrent de objectafbakening, objectkenmerken en het gegeven dat het object is verhuurd. Voorts heeft de schadecommissie toegelicht dat een kwalitatieve beoordeling is verricht van de geselecteerde referentieobjecten.

Bekijk uitspraak

De rechtbank had in haar vonnis overwogen dat de taxatie terughoudend wordt getoetst en de taxatie niet slechts toepassing van een taxatiemethode betreft maar tevens kennis, ervaring en intuïtie van de taxateur een rol spelen. Mede in aanmerking genomen dat appellant geen specifieke weerlegging van de taxatie in het geding heeft gebracht, is de rechtbank van oordeel dat de taxatie de beperkte rechtelijke toets kan doorstaan.

Bij de Afdeling heeft appellant aangevoerd dat er sprake is van een onaanvaardbaar verschil in marges tussen de taxaties en dat het college geen verklaring voor dit verschil heeft gegeven. De Afdeling overweegt dat met het door appellant bedoelde verschil is gelet op de overwegingen van de rechtbank op zichzelf onvoldoende is. Appellant heeft deze overwegingen niet gemotiveerd weersproken.

Gloudemans voor het land van morgen