Gloudemans Uitspraak - algemeen
8 juli 2020

ABRS – Second opinion

Appellant kan zich niet verenigen met het deskundigenadvies van de SAOZ dat de gemeente aan haar besluit ten grondslag heeft gelegd. In hoger beroep is een second opinion van Gloudemans overgelegd.

Bekijk uitspraak

In het advies van de SAOZ is als meest nadelige uitwerking als uitgangspunt genomen de realisering van een ontsluitingsweg. In de second opinion van Gloudemans is uiteengezet dat de meest negatieve invulling betreft de realisatie van speeltoestellen van 6 meter hoog. De Afdeling constateert dat bij beide adviezen geen rekening is gehouden met de tussenliggende planologische mogelijkheden. Daarnaast volgt uit de second opinion wel dat de planschade hoger is dan het door de SAOZ getaxeerde bedrag. De Afdeling stelt de planschade gezien de adviezen van de SAOZ (€ 5.000,00) en Gloudemans (€ 9.000,00) ex aequo et bono vast op € 7.000,00.

Ten aanzien van het normaal maatschappelijk risico had de rechtbank vastgesteld dat de motivering van het college van 4% niet volstaat. Het college heeft die motivering naderhand niet aangepast of aangevuld. De Afdeling heeft daarom zelf de hoogte van het normaal maatschappelijk risico vastgesteld.

De uitbreiding van een bestaand recreatieterrein valt te beschouwen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling die geregeld voorkomt in Nederland. De uitbreiding is echter niet gepland aansluitend aan het bestaande recreatieterrein maar ten zuiden van een natuurgebied. Hieruit volgt dat de planologische ontwikkeling naar zijn aard niet past binnen de ruimtelijke structuur. Ook is niet gebleken dat de planologische ontwikkeling past in het langjarig gemeentelijke beleid. Onder deze omstandigheden acht de Afdeling een normaal maatschappelijk risico van 2% redelijk.

Gloudemans voor het land van morgen