Gloudemans uitsprakenUitspraken

Theo Pruijn over werken in tijden van corona

Theo Pruijn is sinds 1988 werkzaam bij Gloudemans als taxateur en rentmeester en heeft alles al een keer meegemaakt. Alles? Nou nee, zoiets als een corona-crisis heeft zelfs Theo in de 40 jaar dat hij werkt niet eerder gezien. Een mooi moment om hem te bevragen hoe hij tegen de corona-crisis aankijkt.

Theo, wat vind jij van de huidige situatie?
“Het is echt een bijzondere tijd. Ik heb eerder crises meegemaakt, maar dit is compleet nieuw. Maar ook dit gaat weer voorbij. Een maand geleden werd er door de Tweede Kamer nog gesproken over een wooncrisis en nu heeft niemand het er meer over. Terecht natuurlijk, maar die woningnood is niet opeens verdwenen. En we moeten met zijn allen ervoor zorgen dat de projecten door blijven gaan. Want anders komen we slechter uit de crisis dan dat we erin gingen. Ik sprak laatst iemand van VNO-NCW Brabant Zeeland en je ziet dat ook zij organisaties ‘pushen’ om vooral met elkaar aan de gang te blijven.”

Is er dan sprake van paniek in de markt?
“Nou nee, dat ook weer niet. Maar niemand weet waar we aan toe zijn en dat maakt onzeker. De afgelopen weken hebben vele economen ons voorgerekend wat het effect zal zijn van de corona-crisis. Ik wil het liever hebben over hoe we samen het effect van corona zo klein mogelijk houden. Ikzelf kom nog uit het computerloze tijdperk en heb twee linkerhanden achter de computer. Het is dus echt wel even schakelen om nu te vergaderen via Microsoft Teams. Maar als ik het kan, kan iedereen het. We gaan onze klanten daar ook bij helpen. We hebben onze technische partner OBI ICT uit Eindhoven gevraagd om klanten er doorheen te praten, als ze er thuis niet uitkomen. We zien namelijk dat nog niet alle overheden dit goed op orde hebben. Nou, dan zorgen wij daar wel voor.”

Hoe kunnen we het effect van de crisis zo klein mogelijk houden?
“Door niet bij de pakken neer te zitten. Gelukkig kan en gaat veel werk gewoon door. Denk aan voorbereidingen op gebiedsontwikkelingen met inventarisaties, exploitatierekeningen en grondverwervingen. Ik ben nu bijvoorbeeld met een dijkverbeteringsproject bezig en veel werk voeren we nu al uit zonder de belanghebbenden fysiek te spreken. En ja, als je bij een agrarische ondernemer langs moet voor een taxatie van zijn varkensbedrijf, dan kan dat gewoon. Die varkens trekken zich van dat corona niets aan en zolang je de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in omgang met de agrariër in acht neemt is er niets aan de hand.”

Wat is het grote gevaar voor na de crisis?
“Dat nu al het werk aangehouden wordt en als de crisis voorbij is de molen weer gaat draaien en alles in een keer naar beneden komt. Dan worden wij en onze concullega’s e overstelpt met vragen die we niet aankunnen en dat levert extra vertraging op. Tijd is wat dat betreft onze grootste vijand. Hoe langer dit duurt hoe groter de klap daarna. Om dit te voorkomen hebben we binnen Gloudemans met een team overlegd en daar zijn een aantal leuke acties uit naar voren gekomen.”

Noem er eens een paar?
“Het helpen van onze klanten met technische problemen heb ik net al genoemd, maar we gaan ook onze 40 professionals ter beschikking stellen als vraagbaak, voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Of je nu klant bent of niet. Daarnaast benaderen we onze klanten om te kijken waar zij behoefte aan hebben en samen pakken we dit op. En als we daar anderen bij nodig hebben, dan zetten we ons netwerk daarvoor in. Verder delen we ‘best practices’ van o.a. Gloudemans-projecten die doorgang vinden. Mooie voorbeelden vind ik de gebiedsontwikkeling van Port of Urk waar Frederik de Bruijne en Joyce de Graaff aan werken. De programmatische aanpak stikstof (PAS) in de Peelvenen, waar we bedrijven en gronden in de prioritaire PAS-gebieden aankopen. De versnelling woningbouwopgave gemeente Veldhoven, waar Boy Noordijk invulling aan geeft en Centrumvisie Volkel waar Gerben Schol projectmanager is.

Heb je nog een laatste tip?
“Ja, blijf rustig, maar wel actief. Van de vorige crisis in 2008-2009 hebben we ons snel hersteld en Nederland heeft zijn huiswerk goed gedaan. Er is goed op de portemonnee gepast en we staan er relatief goed voor. Dus zorg dat je intern alles op orde brengt nu je wellicht iets meer tijd hebt. Want dit is ook een kans om efficiënter te werken na de crisis.”

 • 03-06-2020 / ABRS – deskundigenrapport

  Deze week een aantal uitspraken over de afwijzing van een verzoek om schadevergoeding van inwoners van Venlo. Zij hadden de voormalige minister van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) gevraagd om de waardedaling van hun woning te compenseren als gevolg van het ‘tracébesluit Rijksweg A74’.

 • 27-05-2020 / ABRS – bewijslast

  Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens het verbod op gebruik als prostitutie-inrichting waardoor zijn panden in waarde zijn gedaald.

 • 20-05-2020 / ABRS – Hoogspanningsverbinding en woz-waarde

  Appellant is eigenaar van een woning op korte afstand van een hoogspanningsverbinding. De planologische wijziging heeft tot gevolg dat de zwaarte van de hoogspanningsverbinding zal toenemen van een gecombineerde 380/150 kV-lijn naar een 380/380 kV-lijn. De vraag staat centraal of appellant als gevolg van deze wijziging in een planologisch nadelige situatie is komen te verkeren.

 • 20-05-2020 / ABRS – voorzienbaarheid

  Bij besluit van 26 maart 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een verzoek om nadeelcompensatie in verband met het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere afgewezen.

 • Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 (Haarlemmermeer)

  Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan De Veldpost)

 • 29-04-2020 / ABRS – egalitébeginsel

  Namens de rechtsvoorganger van North Sea Port (beheerder en eigenaar van het havengebied Sloehaven ten oosten van Vlissingen) is een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens de wijziging van de begrenzing van het Natura 2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe”. North Sea Port stelt als gevolg van wijzigingsbesluit 19,1 miljoen schade te lijden omdat het niet meer mogelijk is om perceel B3 te ontwikkelen en ter plaatse van B3 een nieuwe natte ontsluiting van het havengebied aan te leggen ten behoeve van de percelen B1 en B2.

 • Een omslag/verschuiving van passieve naar actieve grondpolitiek binnen de Wethoudersvereniging

  Binnen de Wethoudersvereniging zijn de wethouders het erover eens: actieve grondpolitiek is in bepaalde gevallen nodig. Een aantal jaren geleden gaven de bestuurders eerder de voorkeur aan een passieve grondpolitiek als uitgangspunt. Er is dus een verschuiving te herkennen van passieve naar actieve grondpolitiek.

 • 22-04-2020 / ABRS – Tijdsverloop beleidsvoornemen en schadebesluit

  Een eigenaar van een woning in de nabijheid van de Buitenring stelt schade te hebben geleden als gevolg van het Inpassingsplan “Buitenring Parkstad Limburg 2012”. Door de schadecommissie is geconcludeerd dat de eigenaar in een nadelige situatie is komen te verkeren. Van een tegemoetkoming in de schade is echter geen sprake omdat de schade voorzienbaar is. Toen de eigenaar de woning in 1970 kocht was op basis van het Streekplan 1962 sprake van voorzienbaarheid. De provincie heeft conform het advies de aanvraag afgewezen.

 • Theo Pruijn over werken in tijden van corona

  Theo Pruijn is sinds 1988 werkzaam bij Gloudemans als taxateur en rentmeester en heeft alles al een keer meegemaakt. Alles? Nou nee, zoiets als een corona-crisis heeft zelfs Theo in de 40 jaar dat hij werkt niet eerder gezien. Een mooi moment om hem te bevragen hoe hij tegen de corona-crisis aankijkt.

 • 08-04-2020 / ABRS – Aanvaardbare marge

  Door de adviseur van het college wordt de waarde vóór gewaardeerd op € 315.000,00 en de waarde ná op € 287.500,00, aldus een waardedaling van € 27.500,00. Appellante is de derdebelanghebbende die de planschade moet betalen en kan zich niet verenigen met de getaxeerde waardedaling. Daartoe schakelt appellante een deskundige in die de waardedaling waardeert op € 15.000,00, over de waarde vóór bestaat tussen partijen geen discussie.

 • Omgevingswet uitgesteld door Corona. Of speelt er meer?

  De invoering van de Omgevingswet is alweer uitgesteld. Op 1 april 2020 is de Tweede Kamer door minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen op de hoogte gebracht. Ondanks dat het 1 april was is het geen grap. Deze keer is het de Coronacrisis die de emmer doet overlopen. Door de samenloop van de grote inzet die van de overheden gevraagd wordt voor de implementatie van de Omgevingswet en de bestrijding van de Coronacrisis wil de minister niet langer vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 januari 2020. Het bevoegd gezag kan zich nu eerst richten op het belangrijkste: De bestrijding van het Coronavirus.

 • Kun je als kluizenaar de wereld redden?

  Halverwege maart ben ik teruggekomen van de jaarlijkse Gloudemans wintersport. Onderweg naar de bergen, ter hoogte van de bruinkoolmijnen bij Jackerath, hoorden wij dat de coronamaatregelen in Nederland werden aangescherpt. Via het inmiddels krakende radiosignaal van Radio 2 werd duidelijk dat publieke bijeenkomsten werden verboden en dat er zoveel mogelijk vanuit huis moet worden gewerkt.

 • Planschadetsunami door thuiswerkend Nederland?

  Thuiswerkend Nederland zit achter de keukentafel, een bureau of in de tuin. Tussen het werken en videobellen door kan worden genoten van het uitzicht naar buiten. Wellicht valt juist nu op dat het nieuwe gebouw aan de overzijde toch wel erg groot is. De kans bestaat dat veel aanvragen om planschade worden ingediend. Tot wanneer dient een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade in behandeling te worden genomen?

 • 25-03-2020 / ABRS – feitelijke uitvoeringswerkzaamheden

  Appellant heeft een tegemoetkoming in planschade gekregen vanwege het bestemmingsplan A2 Traverse. Daarnaast heeft appellante verzocht om compensatie van nadeel als gevolg van de feitelijke uitvoeringswerkzaamheden.

 • 25-03-2020 / ABRS – Overgangsrecht directe planschade

  In deze zaak staat ter discussie of bij directe planschade de gebruiksmogelijkheden onder het overgangsrecht dienen te worden betrokken. Appellant verwijst daartoe naar zeven uitspraken waaruit zou blijken dat overgangsrecht wél dient te worden betrokken. Op grond van die uitspraken zou onder meer rekening dienen te worden gehouden met het overgangsrecht omdat hiermee bij de schadetaxatie rekening wordt gehouden.

Spring naar toolbar