Gloudemans Uitspraak - algemeen
22 februari 2018

RB Gelderland – TB “Rijksweg 31 Leeuwarden”, Samenhang taxatie en berekening waardedaling

Ten gevolge van het Tracébesluit ligt het bedrijfspand van eiseres niet meer op een zichtlocatie aan een drukke doorgaande route, maar aan een weg met uitsluitend bestemmingsverkeer. Het bedrijfspand is daardoor in waarde gedaald. Eiseres heeft daarom een verzoek om schadevergoeding ingediend.

In eerste instantie heeft verweerder ing. J.J. Bruining ingeschakeld om de hoogte van de schade te berekenen. Bruining heeft de waarde van het bedrijfspand getaxeerd op € 972.000,00. Door het Tracébesluit is de waarde van het pand verminderd met € 492.600,00, aldus Bruining.

bekijk uitspraak

Eiseres heeft een bezwaarschrift ingediend. Zij heeft zelf een eigen deskundige ingeschakeld. Deze deskundige betoogde dat de door Bruining uitgevoerde taxatie van de waarde van het bedrijfspand niet deugde. Het pand was veel meer waard. Daarna begon ook verweerder te twijfelen aan de juistheid van het advies van Bruining. Dientengevolge heeft verweerder De Waard Makelaars B.V. gevraagd om de hoogte van de schade te berekenen.

Zij hebben de waarde van het bedrijfspand getaxeerd op € 1.185.000,00. Aansluitend is de waardevermindering ten gevolge van het Tracébesluit berekend. De Waard heeft aangegeven dat de gemiddelde gronduitgifteprijs in 2010 op een zichtlocatie € 80,00 per m² bedroeg, en op een niet-zichtlocatie € 55,00 per m². Volgens De Waard blijkt hieruit een meerwaarde van 45% voor een zichtlocatie ten opzichte van een niet-zichtlocatie. Omdat het pand door de wegafsluiting niet langer op een zichtlocatie ligt heeft De Waard een aftrek van 45% op de waarde van het pand (45% van € 1.185.000,00 = € 533.000,00) in mindering gebracht. Verweerder heeft deze berekening van De Waard overgenomen en op het bedrag van € 533.000,00 het normaal maatschappelijk risico van 3% van € 1.185.000,00 (= € 35.550,00) in mindering gebracht.

Eiseres stelt dat verweerder door voor de berekeningswijze van De Waard te kiezen eiseres in een nadeliger positie heeft gebracht ten opzichte van verweerders eerdere opstelling. De rechtbank oordeelt als volgt. Voor een berekening van de schadevergoeding is zowel een juiste taxatie van de waarde van het bedrijfspand als een juiste berekening van de waardedaling ten gevolge van het Tracébesluit noodzakelijk. Deze twee componenten kunnen niet los van elkaar worden gezien. Omdat er twijfels waren over de taxatie van Bruining, heeft verweerder daarom kunnen besluiten de gehele berekening van de schadevergoeding te laten overdoen door De Waard. In het advies van De Waard is begrijpelijk uiteengezet waarop de waardevermindering van het bedrijfspand van 45% is gebaseerd.

Gloudemans voor het land van morgen