Gloudemans Uitspraak - algemeen
9 juli 2018

RB Gelderland- nadeelcompensatie als gevolg van peilbesluit

Eisers hebben een aanvraag om schadevergoeding ingediend vanwege vernatting veroorzaakt door een peilbesluit dat ziet op het gebied van de Rijnstrangen. Het waterschap heeft Gloudemans ingeschakeld om nader advies uit te brengen omdat het waterschap het niet eens was met het door de primaire adviseur gestelde ten aanzien van de vermogensschade. Er zijn geen twijfels bij het primaire advies ten aanzien van het onderdeel inkomensschade. De rechtbank is het met verweerder eens dat het waterschap ten onrechte het advies van Gloudemans heeft betrokken bij de beoordeling van de inkomensschade door de motivering van het standpunt in de besluiten op dit advies te baseren. Dat verweerder uiteindelijk de schadebedragen niet lager vaststelt op basis van het advies doet daaraan niet af.

bekijk uitspraak

De rechtbank schakelt vervolgens de StAB in. Die concludeert dat de inkomensschade te hoog is omdat de voordelen van de peilverandering te weinig bij de bepaling van de schade zijn betrokken, als gevolg waarvan de inkomensschade is overschat. Verder is de StAB van oordeel dat nu veel percelen tezamen worden gepacht, zullen in de pachtprijs de voordelen en nadelen worden verdisconteerd en zal per saldo minder overblijven dan Gloudemans heeft geschat omdat Gloudemans alleen de kavels met een nadeel heeft getaxeerd en niet de kavels met een voordeel. De rechtbank volgt de StAB in deze conclusies. De rechtbank is van oordeel dat taxatiedeskundigheid ten aanzien van de vermogensschade bij de StAB in dit geval niet nodig was omdat de redenering van de StAB over vermogensschade is dat Gloudemans, die wel getaxeerd heeft, deze heeft overschat louter en alleen omdat ten onrechte niet per bedrijf maar per vernat perceel de vermogensschade is berekend. Daarmee zijn alleen de nadelen en niet de voordelen bij de berekening betrokken en is de schade overschat, aldus de StAB. Een taxatie is dan niet nodig want de totale schadebedragen zullen nooit hoger kunnen zijn, omdat bij deze bedragen de voordelen, hoe groot die ook zijn, niet zijn betrokken. Voor deze procedure is het daarom niet nodig om te weten hoe groot de voordelen zijn en daarmee de schade werkelijk is. Taxatie is daarom niet nodig. Dat de StAB die deskundigheid niet heeft, is in dit geval naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen reden het StAB-advies niet te volgen.

Gloudemans voor het land van morgen