Gloudemans uitsprakenUitspraken

Een omslag/verschuiving van passieve naar actieve grondpolitiek binnen de Wethoudersvereniging

Actieve of passieve grondpolitiek

Binnen de Wethoudersvereniging zijn de wethouders het erover eens: actieve grondpolitiek is in bepaalde gevallen nodig. Een aantal jaren geleden gaven de bestuurders eerder de voorkeur aan een passieve grondpolitiek als uitgangspunt. Er is dus een verschuiving te herkennen van passieve naar actieve grondpolitiek.

Module onteigening

Onlangs hebben Cees Kniestedt, advocaat verbonden aan Van Doorne Advocaten, en ik, Frederik de Bruijne verbonden aan Gloudemans, samen de module Onteigening verzorgd voor de Leergang Politiek Bestuurlijk Management van de Wethoudersvereniging.

In deze module staan wij er bij stil dat plannen bedenken mooi is, maar dat het uiteindelijk gaat om het (kunnen) realiseren van de plannen. Voor het realiseren van projecten, zoals de aanleg van een nieuwe woonwijk, een weg of het realiseren van een bedrijventerrein, heeft de overheid grond nodig. Wanneer die grond in handen is van particulieren of bedrijven die niet mee willen werken, kan dit een flinke kink in de kabel betekenen bij de realisatie van een project. Mochten particulieren en bedrijven het niet met de overheid eens zijn over de aankoop van de grond of over de hoogte van de vergoeding voor de grond, dan kan de overheid als ultimum remedium de onteigeningsprocedure inzetten. Het inzetten van een onteigeningsprocedure is een vorm van het bedrijven van actieve grondpolitiek.

In deze module behandelen wij de vereisten die nodig zijn om een Koninklijk Besluit tot onteigening te kunnen verkrijgen. Naast de administratieve onteigeningsprocedure gaan wij kort in op de wijze waarop een volledige schadeloosstelling voor de te onteigenen gronden wordt bepaald.

De digitale raadszaal

Cees en ik verzorgen deze module al enkele jaren en normaliter behandelen we deze module Onteigening in een raadszaal van een gemeentehuis. Dit jaar hebben wij vanwege de “intelligente lockdown door Corona” de cursus mogen geven in een “digitale raadszaal” via een videoconference.

Hoe ging dat en wat werd er besproken?

Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging, trad op als moderator. Hij hield de wethouders goed in de gaten om te kijken of zij vragen hadden, dan wel om te bezien of enige zaken niet geheel helder waren of aanleiding gaven voor een gesprek tussen de wethouders onderling.

Gediscussieerd werd over de stelling of actieve grondpolitiek een goed uitgangspunt is of dat er beter gekozen kon worden voor passieve grondpolitiek door gemeenten. De wethouders die aan deze cursus deelnamen zijn het erover eens: actieve grondpolitiek is nodig en zeker daar waar het gaat om die plannen die van essentieel belang zijn voor de gemeente om daadwerkelijk te realiseren.

Deze uitkomst van de stelling laat zien dat de bestuurders van de overheid nadrukkelijker meer regie willen voeren dan een aantal jaren geleden. Deze conclusie lijken wij te kunnen trekken, gezien het feit dat de bestuurders een aantal jaren geleden aangaven dat zij eerder de voorkeur gaven aan een passieve grondpolitiek als uitgangspunt.

Veranderend Nederland  

Wij hopen dat particulieren, bedrijven en overheden – middels innovatieve projecten – met elkaar samenwerken aan een veranderend Nederland om te voldoen aan de steeds veranderende eisen die wij als samenleving aan Nederland stellen.

Ook Cees en ik, zijn ervan overtuigd dat voor het bereiken van de plannen van overheden, waarvan “onze Wethouders” bestuurder zijn, het voeren van actieve grondpolitiek in een aantal gevallen noodzakelijk is!

Mocht het nodig zijn dan zijn onze wethouders van de Wethoudersvereniging ervan op de hoogte hoe bepaalde doelen en projecten middels onteigening als ultimum remedium gerealiseerd kunnen worden.

Zelf ook plannen realiseren

Wilt u ook actief plannen realiseren? Dan kunnen we samen kijken wat er mogelijk is. Gewoon zoals u van ons bent gewent. Down to earth!

 

Frederik de Bruijne

 • 03-06-2020 / ABRS – deskundigenrapport

  Deze week een aantal uitspraken over de afwijzing van een verzoek om schadevergoeding van inwoners van Venlo. Zij hadden de voormalige minister van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) gevraagd om de waardedaling van hun woning te compenseren als gevolg van het ‘tracébesluit Rijksweg A74’.

 • 27-05-2020 / ABRS – bewijslast

  Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens het verbod op gebruik als prostitutie-inrichting waardoor zijn panden in waarde zijn gedaald.

 • 20-05-2020 / ABRS – Hoogspanningsverbinding en woz-waarde

  Appellant is eigenaar van een woning op korte afstand van een hoogspanningsverbinding. De planologische wijziging heeft tot gevolg dat de zwaarte van de hoogspanningsverbinding zal toenemen van een gecombineerde 380/150 kV-lijn naar een 380/380 kV-lijn. De vraag staat centraal of appellant als gevolg van deze wijziging in een planologisch nadelige situatie is komen te verkeren.

 • 20-05-2020 / ABRS – voorzienbaarheid

  Bij besluit van 26 maart 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een verzoek om nadeelcompensatie in verband met het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere afgewezen.

 • Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 (Haarlemmermeer)

  Besluit van 3 april 2020, nr. 2020000680 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Haarlemmermeer krachtens artikel 78 van de Onteigeningswet (onteigeningsplan De Veldpost)

 • 29-04-2020 / ABRS – egalitébeginsel

  Namens de rechtsvoorganger van North Sea Port (beheerder en eigenaar van het havengebied Sloehaven ten oosten van Vlissingen) is een verzoek om nadeelcompensatie ingediend wegens de wijziging van de begrenzing van het Natura 2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe”. North Sea Port stelt als gevolg van wijzigingsbesluit 19,1 miljoen schade te lijden omdat het niet meer mogelijk is om perceel B3 te ontwikkelen en ter plaatse van B3 een nieuwe natte ontsluiting van het havengebied aan te leggen ten behoeve van de percelen B1 en B2.

 • Een omslag/verschuiving van passieve naar actieve grondpolitiek binnen de Wethoudersvereniging

  Binnen de Wethoudersvereniging zijn de wethouders het erover eens: actieve grondpolitiek is in bepaalde gevallen nodig. Een aantal jaren geleden gaven de bestuurders eerder de voorkeur aan een passieve grondpolitiek als uitgangspunt. Er is dus een verschuiving te herkennen van passieve naar actieve grondpolitiek.

 • 22-04-2020 / ABRS – Tijdsverloop beleidsvoornemen en schadebesluit

  Een eigenaar van een woning in de nabijheid van de Buitenring stelt schade te hebben geleden als gevolg van het Inpassingsplan “Buitenring Parkstad Limburg 2012”. Door de schadecommissie is geconcludeerd dat de eigenaar in een nadelige situatie is komen te verkeren. Van een tegemoetkoming in de schade is echter geen sprake omdat de schade voorzienbaar is. Toen de eigenaar de woning in 1970 kocht was op basis van het Streekplan 1962 sprake van voorzienbaarheid. De provincie heeft conform het advies de aanvraag afgewezen.

 • Theo Pruijn over werken in tijden van corona

  Theo Pruijn is sinds 1988 werkzaam bij Gloudemans als taxateur en rentmeester en heeft alles al een keer meegemaakt. Alles? Nou nee, zoiets als een corona-crisis heeft zelfs Theo in de 40 jaar dat hij werkt niet eerder gezien. Een mooi moment om hem te bevragen hoe hij tegen de corona-crisis aankijkt.

 • 08-04-2020 / ABRS – Aanvaardbare marge

  Door de adviseur van het college wordt de waarde vóór gewaardeerd op € 315.000,00 en de waarde ná op € 287.500,00, aldus een waardedaling van € 27.500,00. Appellante is de derdebelanghebbende die de planschade moet betalen en kan zich niet verenigen met de getaxeerde waardedaling. Daartoe schakelt appellante een deskundige in die de waardedaling waardeert op € 15.000,00, over de waarde vóór bestaat tussen partijen geen discussie.

 • Omgevingswet uitgesteld door Corona. Of speelt er meer?

  De invoering van de Omgevingswet is alweer uitgesteld. Op 1 april 2020 is de Tweede Kamer door minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen op de hoogte gebracht. Ondanks dat het 1 april was is het geen grap. Deze keer is het de Coronacrisis die de emmer doet overlopen. Door de samenloop van de grote inzet die van de overheden gevraagd wordt voor de implementatie van de Omgevingswet en de bestrijding van de Coronacrisis wil de minister niet langer vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 januari 2020. Het bevoegd gezag kan zich nu eerst richten op het belangrijkste: De bestrijding van het Coronavirus.

 • Kun je als kluizenaar de wereld redden?

  Halverwege maart ben ik teruggekomen van de jaarlijkse Gloudemans wintersport. Onderweg naar de bergen, ter hoogte van de bruinkoolmijnen bij Jackerath, hoorden wij dat de coronamaatregelen in Nederland werden aangescherpt. Via het inmiddels krakende radiosignaal van Radio 2 werd duidelijk dat publieke bijeenkomsten werden verboden en dat er zoveel mogelijk vanuit huis moet worden gewerkt.

 • Planschadetsunami door thuiswerkend Nederland?

  Thuiswerkend Nederland zit achter de keukentafel, een bureau of in de tuin. Tussen het werken en videobellen door kan worden genoten van het uitzicht naar buiten. Wellicht valt juist nu op dat het nieuwe gebouw aan de overzijde toch wel erg groot is. De kans bestaat dat veel aanvragen om planschade worden ingediend. Tot wanneer dient een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade in behandeling te worden genomen?

 • 25-03-2020 / ABRS – feitelijke uitvoeringswerkzaamheden

  Appellant heeft een tegemoetkoming in planschade gekregen vanwege het bestemmingsplan A2 Traverse. Daarnaast heeft appellante verzocht om compensatie van nadeel als gevolg van de feitelijke uitvoeringswerkzaamheden.

 • 25-03-2020 / ABRS – Overgangsrecht directe planschade

  In deze zaak staat ter discussie of bij directe planschade de gebruiksmogelijkheden onder het overgangsrecht dienen te worden betrokken. Appellant verwijst daartoe naar zeven uitspraken waaruit zou blijken dat overgangsrecht wél dient te worden betrokken. Op grond van die uitspraken zou onder meer rekening dienen te worden gehouden met het overgangsrecht omdat hiermee bij de schadetaxatie rekening wordt gehouden.

Spring naar toolbar