Gloudemans Uitspraak - algemeen
27 juli 2023

Besluit van 9 juni 2023, nr. 20230001353 (onteigeningsplan Mijnkintbuurt, blok 3)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Rotterdam.

Noodzaak en urgentie
De gemeente Rotterdam heeft in 2007 de Stadsvisie vastgesteld. Doelstelling van deze visie is om te komen tot een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad. In de daaropvolgende gebiedsvisie tarwewijk uit 2009 is bepaald dat de woningen en de buitenruimte in de Mijnkintbuurt (een van de buurten n de Tarwewijk) moeten worden verbeterd. In 2011 heeft de gemeente ingestemd met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dit programma beoogt de sociaaleconomische problemen in Rotterdam Zuid voor 2030 op te lossen. De ambities zijn nader uitgewerkt in onder meer de Ontwikkelvisie Mijnkintbuurt 2015. Deze visies zijn vastgelegd in het vastgestelde en onherroepelijk geworden bestemmingsplan Mijnkintbuurt, blok 3.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van nieuwe woningen inclusief de daarbij behorende tuinen. De huidige woonbebouwing past niet in dit nieuwe bestemmingsplan. Zo hebben veel van de huidige woningen een plat dak, terwijl er nieuwe woningen met kap moeten worden gerealiseerd en wordt voor een deel van de bestaande woningen niet voldaan aan de nieuwe, gewenste bouwhoogte.

Zienswijzen
Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn daarover geen zienswijzen naar voren gebracht.

De Kroon overweegt dat uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kunnen worden gemist en wijst het verzoek van de gemeente Rotterdam toe.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen