Gloudemans Uitspraak - algemeen
12 januari 2023

Besluit van 18 oktober 2022, nr. 2022002285 (Tweebosbuurt Zuid-Oost)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Rotterdam, begrepen in het onteigeningsplan “Tweebosbuurt Zuid-Oost”.

Noodzaak en urgentie:
Gemeente Rotterdam heeft in 2011 ingestemd met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dit programma beoogt de sociaaleconomische problemen in Rotterdam Zuid voor 2030 op te lossen. Daarvoor worden het woningaanbod, de bevolkingssamenstelling en de wijkvoorzieningen meer divers gemaakt, de verbindingen met de omgeving verbeterd, het groene netwerk versterkt en een aantrekkelijk woon- en leefmilieu gecreëerd.
Eén van de aan te pakken wijken is de Tweebosbuurt. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van woningen inclusief commerciële en maatschappelijke functies.

Zienswijzen:
Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

De Kroon overweegt:
“Uit de ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat in 2022 wordt gestart met de realisatie, dat wil zeggen de sloop van de panden die de gemeente al in eigendom heeft. Met de sloop van de nog te onteigenen woningen wordt zo spoedig mogelijk begonnen. Vervolgens worden de gronden bouwrijp gemaakt. De start van de bouw staat gepland voor 2024 en de bouw is gereed in 2025. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.”

“Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kunnen worden gemist.”

De Kroon wijst de betreffende onroerende zaken tot onteigening aan.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen