Gloudemans Uitspraak - algemeen
27 juli 2023

Besluit van 14 juni 2023, nr. 2023001383 (onteigeningsplan Leidse Ring Noord Oude Spoorbaan)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Leiderdorp.

Noodzaak en urgentie
De gemeente Leiderdorp is met de gemeenten Leiden en Oegstgeest een samenwerking gestart om een regio te worden die beschikt over internationale kennis, bedrijvigheid, historische cultuur en een hoogwaardige woonomgeving. Een goede bereikbaarheid is daarbij van essentieel belang. Het bestemmingsplan ziet op de aanleg van het deelproject LRN – Oude Spoorbaan. In het kader van dit deelproject wordt op de te onteigenen gronden de bestaande weg verbreed en worden een nieuw fietspad en een nieuwe sloot aangelegd. Het huidige agrarisch gebruik als grasland past niet binnen de bestemmingen van de te onteigenen gronden volgens het bestemmingsplan waarvoor dit onteigeningsverzoek is ingediend.

Zienswijzen
Binnen de termijn dat het ontwerp Koninklijk Besluit ter inzage heeft gelegen zijn daarover geen zienswijzen naar voren gebracht.

De Kroon overweegt dat uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kunnen worden gemist en wijst het verzoek van de gemeente Leiderdorp toe.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen