Gloudemans Uitspraak - algemeen
3 november 2022

Besluit van 13 september 2022, nr. 2022001920 (provincie Noord-Brabant – Ulvenhoutse bos)

De onteigening ziet op onroerende zaken in de gemeente Breda. De onroerende zaken zijn benodigd voor de uitvoering van het inpassingsplan “Ulvenhoutse bos”.

Het inpassingsplan voorziet in de realisatie van natuurherstelmaatregelen in het Natura-2000 gebied Ulvenhoutse bos. Het gebied heeft naast depositie van stikstof, last van verdroging als gevolg van de drainerende werking van waterlopen die in het verleden zijn aangelegd voor de ontwatering en afwatering van de land- en bosbouw. Hierdoor is een te lage grondwaterspiegel ontstaan en is sprake van een versnelde afvoer van water uit het bos. Dit heeft geleid tot verdroging van de vochtige bossen waardoor de oorspronkelijke natuur achteruit is gegaan. De gronden die nodig zijn voor de te nemen natuurherstelmaatregelen hebben in de huidige situatie een agrarische functie. De herstelmaatregelen houden onder meer het verhogen van de waterpeilen, het minimaliseren van de peilfluctuaties in het grondwater, het voorkomen van pieken in de toevoer naar het bos als gevolg van regenval in bebouwd gebied en het inrichten van een zone nieuwe natuur. De maatregelen maken het mogelijk dat de ecologische doelen worden gerealiseerd en de verplichtingen op grond van de Wet natuurbescherming worden nagekomen.

Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. De Kroon overweegt:
“Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het inpassingsplan niet kunnen worden gemist. Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de provincie Noord-Brabant de vrije eigendom van de door ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.”

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen