Gloudemans Uitspraak - algemeen
27 juli 2023

Besluit van 11 mei 2023, nr. 2023001139 (onteigeningsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat II)

De onteigening ziet op onroerende zaken in de gemeente Heusden.

Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant hebben eerder (op 28 september 2018), verzocht om over te gaan tot het aanwijzen ter onteigening van onroerende zaken ten behoeve van de inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West en Oost. Naar aanleiding van dat verzoek is op 16 juli 2020 het Koninklijk Besluit met nummer 2020001560 genomen. Omdat de inpassingsplannen niet tijdig onherroepelijk zijn geworden, kon niet binnen de termijn van twee jaar na dagtekening van het Koninklijk Besluit een gerechtelijke onteigening worden gestart waardoor gelet op art. 78 lid 8 van de Onteigeningswet het Koninklijk Besluit op 16 juli 2022 is komen te vervallen.

Noodzaak en urgentie
De te onteigenen zaken zijn benodigd voor de uitvoering van de inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West en Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost welke inpassingsplannen zijn vastgesteld door de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant.

De inpassingsplannen maken het mogelijk om een aantal knelpunten in het oostelijk gedeelte van de Langstraat in de provincie Noord-Brabant aan te pakken. De oostelijke Langstraat is het gebied aan weerszijden van de A59 tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk. De leefomgeving in dit gebied staat onder druk vanwege relatief veel doorgaand verkeer door de kernen Waalwijk, Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen. De bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatiegebieden komt daardoor in de knel en ook is de capaciteit van het wegennet onvoldoende om ambities voor het gebied van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Ook is de doorstroming op de A59 niet optimaal en belemmert de A59 de uitvoering van het project “Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch”.

De ontwikkeling heeft tot doel de bestaande en nieuwe woon- en werkgebieden beter en veiliger bereikbaar te maken door de aanleg van een randweg en (parallel)wegen van en naar de A59. Ook de aanleg van een snelfietsroute draagt bij aan de bereikbaarheid van de hiervoor genoemde gebieden. Voorts voorzien de plannen in de opheffing van de huidige barrièrewerking van de A59 door de aanleg van een robuuste ecologische verbindingszone.

Zienswijzen
Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn twee zienswijzen naar voren gebracht.

Reclamant 1

Wel overeenstemming nog geen aktepassering
Reclamant heeft medegedeeld minnelijke overeenstemming te hebben bereikt met verzoeker. De overeenstemming heeft echter nog niet geleid tot ondertekening van koopovereenkomsten en aktepassering bij de notaris. Op 3 februari 2023 heeft de reclamant zijn zienswijze ingetrokken zodat behandeling verder buiten beschouwing blijft. De Kroon merkt nog op dat uit de onteigeningspraktijk blijkt dat het bereiken van overeenstemming niet in alle gevallen automatisch tot spoedige ondertekening van een overeenkomst en probleemloze eigendomsoverdracht leidt. De urgentie van de uitvoering van de beoogde werken laat evenwel geen vertraging toe in de aanwijzing ter onteigening van de benodigde onroerende zaak. Daarom blijft de aanwijzing ter onteigening noodzakelijk.

Reclamant 2

Belanghebbende
Reclamant is eigenaar van een aantal bedrijfspanden aan de Parallelweg Oost te Vlijmen en is van mening dat hij om die reden rechtstreeks belanghebbende is bij het ontwerpbesluit. De Kroon overweegt dat van reclamant geen gronden ter onteigening worden aangewezen. Er is dan ook geen sprake van een grondgebonden belang bij het ontwerpbesluit. De omstandigheid dat reclamant eigenaar is van de gronden in de nabije omgeving van het plangebied van de inpassingsplannen maakt evenmin dat reclamant kan worden aangemerkt als belanghebbende bij de onteigening in de zin van artikel 3 van de Onteigeningswet. Reclamant wordt niet ontvangen in zijn zienswijze.

De betreffende gronden worden aangewezen ter onteigening.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen