Gloudemans Uitspraak - algemeen
19 augustus 2020

ABRS / Waterwet

Uitspraak over het projectplan ‘Herinrichting Groote Beerze, traject 1’ dat het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft vastgesteld. Het projectplan maakt het mogelijk het beekdal de Groote Beerze tussen Bladel en Westelbeers opnieuw in te richten. Het projectplan bevat maatregelen om verdroging in het gebied tegen te gaan.

bekijk uitspraak

Twee eigenaren van nabijgelegen percelen zijn tegen het projectplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn bang voor schade aan en wateroverlast op hun percelen door de verschillende werkzaamheden binnen het projectplan. Volgens hen wordt het waterpeil namelijk zodanig verhoogd dat hun percelen onder water komen te staan. Volgens een van hen moet er een schaderegeling worden opgenomen in het projectplan. In hetgeen appellant heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat het college het projectplan niet heeft mogen goedkeuren. Appellant heeft niet bestreden dat de maatregelen in het projectplan nodig zijn om de doestelling voor het Natura 2000-gebied te behalen en ook niet dat compensatie voor de mogelijke schade als gevolg daarvan op zich mogelijk is. Evenmin heeft hij gesteld dat het college het projectplan niet heeft mogen goedkeuren vanwege de mogelijke schade. De precieze inhoud van de afspraken over hoe mogelijke schade zal worden gecompenseerd maakt geen onderdeel uit van de goedkeuring van het projectplan zodat dit in deze procedure niet aan de orde kan komen en niet kan leiden tot een vernietiging van het besluit.

Gloudemans voor het land van morgen