Gloudemans Uitspraak - algemeen
15 december 2021

ABRS – Voorzienbaarheid en overeenkomst gemeente

Vast staat dat op basis van de gemeentelijke StructuurvisiePlus de planologische ontwikkeling van woongebied Den Hoek voorzienbaar is.

Bekijk uitspraak

Nadien is door appellant een overeenkomst gesloten met de gemeente waarin onder meer is opgenomen:

  • dat, gezien de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Haaren, de bouw van woningen zoals hiervoor omschreven op het perceel gemeente Helvoirt, sectie D nummer 67, uitgesloten moet worden geacht;
  • de voorgenomen realisatie van het bestemmingsplan Den Hoek niet doorgaat; door de gemeente Haaren en [persoon] nadere voorwaarden en bepalingen in gemelde overeenkomst en akte zijn opgenomen, waarvan thans blijkt dat deze niet te effectueren zijn, onder de bouw van “twee dan wel maximaal drie vrijstaande woningen”.

Het college had in afwijking van Gloudemans geoordeeld dat de schade voorzienbaar was omdat op basis van de overeenkomst de voorzienbaarheid niet was doorbroken. Tijdens de zitting bij de Afdeling is vast komen te staan dat perceel D67 buiten het plangebied van het vastgestelde bestemmingsplan “Den Hoek” ligt. De tekst achter het tweede gedachtestreepje in de akte van levering, zoals hiervoor aangehaald, komt erop neer dat realisering van twee of drie woningen op perceel D67 niet kan worden geëffectueerd, omdat de realisering van bestemmingsplan “Den Hoek” voor dat perceel niet doorgaat. De Afdeling concludeert dat in deze stukken niet duidelijk is vermeld dat het gemeentebestuur in 2004/2005 heeft afgezien van de in de StructuurvisiePlus voorziene woningbouw in gebied Den Hoek.

Gloudemans voor het land van morgen