Gloudemans Uitspraak - algemeen
26 augustus 2020

ABRS – Voorzienbaarheid en NMR

Aanvrager is eigenaar van een woning en stelt schade te hebben geleden van het inpassingsplan waarmee de Buitenring Parkstad Limburg mogelijk is gemaakt. Meer concreet is op korte afstand van de woning van aanvrager een rotonde mogelijk gemaakt waarmee het lokale infrastructuur wordt aangesloten op de Buitenring. Het college had in afwijking van de schadecommissie geoordeeld dat de schade voorzienbaar was en een hoger normaal maatschappelijk risico (4%) vastgesteld.

Bekijk uitspraak

Op basis van verschillende beleidsdocumenten staat vast dat de Buitenring zou worden gerealiseerd. Het college is van oordeel dat een redelijk denkend en handelend koper daarmee ook mogelijke aansluitingen op lokale infrastructuur diende te verwachten. De Afdeling constateert dat op een kaart bij het beleidsdocument een zoekgebied is weergegeven voor het beoogde tracé. De rotonde is buiten dit zoekgebied gerealiseerd zodat naar oordeel van de Afdeling de aanleg van de rotonde op de locatie niet voorzienbaar was. Dat het zoekgebied alleen was bedoeld voor het tracé van de ringweg en niet voor de aansluiting van de ringweg op het lokale wegennet, leidt niet tot een ander oordeel. Dat laat immers onverlet dat de locatie op deze kaart niet is aangeduid als zoekgebied voor een rotonde of andere verkeerskundige voorziening.

Voor wat betreft het nmr oordeelt de Afdeling dat niet in geschil is dat de aanleg van een rotonde een normale maatschappelijke ontwikkeling is en dat die ontwikkeling in dit geval naar haar aard en omvang ook paste in het gedurende een reeks van jaren gevoerde ruimtelijke beleid. Dit rechtvaardigt de toepassing van een hogere drempel dan het wettelijk minimumforfait. Of de rotonde in de ruimteiljke structuur past dient naar oordeel van de Afdeling niet te worden beoordeeld binnen de nieuwe ruimtelijke structuur (van het nieuwe inpassingsplan), maar conform de oude ruimtelijke structuur waar een bestemming voor groenvoorzieningen of natuurgebied aanwezig was. De Afdeling oordeelt dat onvoldoende draagkrachtig is gemotiveerd dat de omvang van het nmr 4% betreft en volgt de rechtbank in een nmr van 3%.

Gloudemans voor het land van morgen