Gloudemans Uitspraak - algemeen
6 november 2019

ABRS – voorzienbaarheid

Een door restaurant Casa Don Arroyo, eigenares van het pand aan de Graafsebaan 42 te Rosmalen, ingediend verzoek om schadevergoeding is afgewezen. Het verzoek ziet op het Tracébesluit Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas-Den Dungen. Naar het oordeel van de Afdeling is onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd dat de inwerkingtreding van het Tracébesluit niet tot een planologische verslechtering voor Casa Don Arroyo en waardevermindering van het pand heeft geleid omdat in het aanvullend advies geen rekening is gehouden met de parkeergelegenheid in de nabijheid van het pand.

bekijk uitspraak

In dit verband heeft Casa Don Arroyo ter zitting gesteld dat de planologische verandering tot een afname van het aantal parkeerplaatsen heeft geleid en dat zij, om haar schade te beperken, een parkeerterrein heeft aangekocht. Casa Don Arroyo heeft voorts betwist dat, zoals in het aanvullend advies is vermeld, het onder het oude planologische regime was toegestaan om op een deel van de ten westen van het pand gelegen gronden bebouwing met een hoogte van 11 m op te richten. Zonder nadere toelichting, met verwijzing naar de toepasselijke planregels, valt niet in te zien dat het uitzicht vanuit – het terras bij – het pand in westelijke richting op en over het plangebied niet is verslechterd als gevolg van de aanleg van het geluidscherm. Verder valt niet uit te sluiten dat de zichtbaarheid van het pand voor verkeer uit westelijke richting is aangetast. Daarvoor is niet slechts van belang dat, gelet op het vorenstaande, niet vaststaat dat het onder het oude planologische regime was toegestaan om op een deel van de ten westen van het pand gelegen gronden bebouwing met een hoogte van 11 m op te richten, maar ook dat verkeer uit westelijke richting in de nieuwe situatie, anders dan in de oude, uit een bocht komt, waardoor het pand later of in het geheel niet in het blikveld van passanten uit die richting valt.

Ten aanzien van voorzienbaarheid overweegt de Afdeling dat uit de brief van de minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal van 11 juli 1997 blijkt dat de minister een voorkeursvariant voor ogen stond, waarbij het onder meer ook de bedoeling was een tweede weg, de Structuurweg, over het te graven kanaal aan te leggen. Uit die brief, gelezen in samenhang met de bijbehorende trajectnota, volgt dat het gaat om een groot project, maar daarin is niets vermeld over de mate van overlast die omwonenden van de werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van dat project konden verwachten. Dat betekent dat een redelijk denkend en handelend ondernemer op grond van die brief slechts een globale verwachting kon hebben van de mate van de te verwachten overlast als gevolg van de werkzaamheden. Voor zover bij uitvoering van de voorkeursvariant de werkzaamheden ten behoeve van de aansluiting van de Structuurweg tot aan het pand hadden kunnen plaatsvinden, neemt dit niet weg dat in de huidige situatie het kanaal dichter bij het pand is gegraven, een hogere brug is geplaatst en het nieuwe tracé van de Graafsebaan dichter bij het pand is gelegen dan het tracé van de Structuurweg. De minister heeft onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd dat Casa Don Arroyo bij uitvoering van de voorkeursvariant minstens dezelfde mate van overlast had ondervonden als zij in de huidige situatie heeft gehad en dat de schade als gevolg van de uitvoering van het project voor haar ten tijde van de investeringsbeslissing derhalve voorzienbaar was. De minister heeft in het bijzonder niet aannemelijk gemaakt dat de Graafsebaan ook zou zijn afgesloten als het kanaal meer in westelijke richting was gegraven. Voorts is niet duidelijk of de Structuurweg in de voorkeursvariant zou zijn aangelegd gedurende de aanpassing van de Graafsebaan of op een ander moment. Dat is van belang, omdat er in het laatste geval nagenoeg doorlopend een directe verbinding tussen ’s-Hertogenbosch en Rosmalen langs het pand beschikbaar zou zijn geweest, waardoor het restaurant tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beter bereikbaar was gebleven. Verder is niet duidelijk wanneer de Graafsebaan in verband met de werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het project in de periode van november 2011 tot en met november 2013 geheel of gedeeltelijk was afgesloten. Casa Don Arroyo heeft op geloofwaardige wijze gesteld dat zij vaker met afsluitingen te maken heeft gehad en dat die afsluitingen soms, als gevolg van uitloop van de werkzaamheden, ook tot na het weekend duurden. De Afdeling geeft opdracht tot het inschakelen van een deskundige ten aanzien van de gestelde waardevermindering van het pand en ten aanzien van de inkomstenderving.

Gloudemans voor het land van morgen