Gloudemans Uitspraak - algemeen
22 september 2021

ABRS – voorzienbaarheid

Appellanten zijn twee winkels (één in groente en fruit en één in kranten, tijdschriften en kantoorbenodigdheden).
Beide verzoeken zien op de herinrichting van het openbaar gebied van het centrum van Valkenburg en zien op meerdere besluiten.
De besluiten hebben geleid tot een verminderde bereikbaarheid van de winkels, wat vanaf 2012 tot een vermindering van de omzet heeft geleid.

bekijk uitspraak

Bij besluit van 19 juni 2018 heeft het college van Valkenburg aan de Geul de verzoeken om nadeelcompensatie van appellanten afgewezen.
Aan de besluiten zijn adviezen van de SAOZ ten grondslag gelegd.

Door SAOZ wordt geconcludeerd dat ten tijde van de door appellanten gemaakte investeringsbeslissingen voorzienbaar waren op grond van het bestemmingsplan “Kern Valkenburg”.
Dit volgt volgens SAOZ uit een wijzigingsbevoegdheid op grond waarvan het gebied tussen Dr. Erensstraat en de Louise van Maessenstraat kon worden ontwikkeld voor met name detailhandelsdoeleinden. In de toelichting wordt dit verder uitgewerkt. Onder meer wordt gesproken over uitbreiding van de parkeercapaciteit ten noorden van het centrum, het autoluw of autovrij maken van het centrum en daarmee betere fiets- en wandelmogelijkheden te creëren. Door die uitbreiding kunnen bestaande parkeerplaatsen voor winkelend publiek aan onder meer de Louise van der Maessenstraat worden verminderd en/of worden gebruikt voor de bewoners van het gebied.

Appellanten hebben aangegeven dat de schade het gevolg is van het vervallen van de mogelijkheid voor klanten om vlak voor de winkel te kunnen parkeren. Appellanten stellen dat de gevolgen voor hen niet voorzienbaar waren omdat de plantoelichting onvoldoende concreet was. De bezwaren van appellanten worden afgewezen.

Appelanten gaan in beroep en dienen een tegenrapport in van Langhout & Wiarda.
Langhout stelt dat in de toelichting wordt gesproken over autoluw maken van het gebied, wat betekent dat er nog wel parkeerplaatsen voor winkelend publiek zijn. Het autovrij worden zou slechts een suggestie zijn en geen beleid.
SAOZ heeft gereageerd en blijft bij haar standpunten.

De rechtbank is van mening dat sprake is van concrete beleidsvoornemens en dat appellanten hieruit kunnen begrijpen dat er een gerede kans was dat er gedurende langere tijd sprake zou zijn van een aanzienlijk verminderde bereikbaarheid van hun winkels, dat uiteindelijk de voor hen relevante verkeers- en parkeersituatie ingrijpend zou veranderen en dat de mogelijkheid voor het winkelend publiek om op straat vlakbij hun winkels te parkeren zou kunnen komen te vervallen.

De Afdeling sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank. Het college is terecht tot de conclusie gekomen dat sprake is van voorzienbaarheid.

Gloudemans voor het land van morgen