Gloudemans Uitspraak - algemeen
18 december 2019

ABRS / Verrekening planologisch voordeel

In de gemeente Bergen heeft een planologische wijziging plaatsgevonden waarbij de bouwmogelijkheden van een woonwijk zijn beperkt. In het oude uitbreidingsplan gold voor de percelen de bestemming “Villa’s en Landhuizen”. Deze bestemming wordt in het nieuwe planologische regime zodanig beperkt dat er maximaal een woning mag worden gebouwd van 2.200 m³. Appellanten stellen directe planschade voor de beperking van de bouwmogelijkheden op het eigen perceel.

bekijk uitspraak

In de gevoerde procedure stond ter discussie of er sprake is van een nadeel op het eigen perceel. Door de rechtbank is de StAB ingeschakeld die vervolgens een taxateur een taxatierapport heeft laten uitvoeren. Door de taxateur is toegelicht dat de waarde van woningen in dit marktsegment wordt bepaald door een veelheid aan factoren en kenmerken, waaronder de ligging, niveau van afwerking, luxe, grootte van het perceel en dat de inhoud slechts één van deze factoren is. In Bergen staan nauwelijks woningen met een inhoud van 2.200 m³ of meer te koop. Gelet hierop zijn kopers niet bereid een bedrag bovenop de marktwaarde te betalen voor planologisch toegestane uitbreidingsmogelijkheden voor woningen. De oude planologische uitbreidingsmogelijkheden vertegenwoordigen geen meerwaarde, aldus de taxateur. Door de Afdeling wordt overwogen dat appellanten geen gronden hebben aangevoerd die leiden tot het oordeel dat de rechtbank niet heeft kunnen uitgaan van de door de Bont verrichte taxatie.

Gloudemans voor het land van morgen