Gloudemans Uitspraak - algemeen
7 februari 2018

ABRS – Uit te werken bestemming, bouwverbod

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet op het perceel van appellant in een bestemming “Wonen” en “Wonen- Uit te werken”. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak overweegt te Afdeling dat de uitwerkingsplicht en uitwerkingsregels niet bij de planvergelijking moeten worden betrokken.

bekijk uitspraak

Dit betekent volgens de Afdeling echter niet dat een bouwverbod van het nieuwe bestemmingsplan niet bij de planvergelijking moet worden betrokken. Het bouwverbod is geen flexibiliteitsbepaling en derhalve niet een bepaling die in artikel 6.1, tweede lid, aanhef en onder a van de Wro is uitgezonderd. In het nieuwe bestemmingsplan is voorts niet geregeld dat bij omgevingsvergunning van het bouwverbod kan worden afgeweken, zodat artikel 6.1 zesde lid, van de Wro niet op schade ten gevolge van deze bepaling van toepassing is. De Afdeling overweegt voorts dat uit de eerdere rechtspraak evenmin volgt dat het wegbestemmen van het agrarische gebruik van het perceel niet bij de planvergelijking moet worden betrokken. Voor zover door het wegbestemmen van het agrarische gebruik schade wordt geleden, moet die schade aan het nieuwe bestemmingsplan worden toegerekend. De Afdeling draagt het college op dit gebrek te herstellen.

Gloudemans voor het land van morgen