Gloudemans Uitspraak - algemeen
6 september 2017

ABRS – tussenuitspraak (Coevorden)

Tussenuitspraak waarin de Afdeling overweegt dat het advies niet aan het schadebesluit ten grondslag had mogen worden gelegd. College moet nieuw besluit nemen.

bekijk uitspraak

Meest ongunstige situatie is deur met glas
De SAOZ is er in haar advies van december 2014 van uitgegaan dat ook onder het nieuwe planologische regime een schutting kan worden opgericht die het zicht op de nooddeur ontneemt. Hoewel dit op zichzelf juist is, is dit voor [appellante] niet de meest ongunstige invulling van het nieuwe regime wat de vermindering van privacy betreft. In de voor haar meest ongunstige situatie is er via het in de deur aangebrachte glas zicht op het perceel van [appellante]. De SAOZ had hiermee bij haar beoordeling rekening moeten houden.

Nadeel afzuiginstallatie
De SAOZ heeft het college op 17 december 2015 een e-mail gestuurd over de afzuiginstallatie, die door de rechtbank is aangeduid als aanvullend advies. In dit bericht stelt de SAOZ zich op het standpunt dat het niet relevant is of de afzuiginstallatie wel of niet onderdeel uitmaakt van het besluit waarbij ontheffing is verleend van de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, omdat de ontheffing slechts ziet op de uitbreiding van de bebouwing buiten het op de plankaart aangegeven bouwvlak. Voor zover wordt gesteld dat met deze ontheffing de afzuiginstallatie op kortere afstand van de woning op de aanbouw kon worden gerealiseerd, wijst de SAOZ erop dat [appellante] ook onder het oude planologische regime rekening moest houden met de plaatsing van een dergelijke installatie op de bestaande bebouwing. Gelet op het geringe afstandsverschil, de plaatsing op het platte dak, de aard en de omvang van de installatie en de in acht te nemen geluidsnormen, leidt de nieuwe situatie niet tot relevant nadeel. In dit verband wijst de SAOZ erop dat de hinder van een dergelijke installatie in combinatie met de fysiotherapiepraktijk niet groter is dan de maximale hinder die gepaard gaat met, bijvoorbeeld, het gebruik voor opslagdoeleinden bij een bedrijf uit de categorieën 1 of 2 van de Staat van Inrichtingen.
De Afdeling acht de door de SAOZ in haar e-mail gegeven motivering niet toereikend en is er voorshands niet van overtuigd dat de mogelijkheid om buiten het op de plankaart aangegeven bouwvlak te bouwen – die ertoe heeft geleid dat ook een afzuiginstallatie buiten het bouwvlak geplaatst kon worden – voor [appellante] niet nadeliger is dan de mogelijkheden die geboden werden onder het oude planologische regime.

Gloudemans voor het land van morgen