Gloudemans Uitspraak - algemeen
18 oktober 2017

ABRS – Tracéwet en materiële beoordeling / consequent toepassen maximale invulling bij schadefactoren (I&M A74)

Een hele leuke uitspraak waarin verschillende aspecten aan bod komen. Het verdient dan ook de aanbeveling om de hele uitspraak goed te lezen. Wij zullen ons hier beperken tot een paar aspecten:

bekijk uitspraak

Beoordeling naar maatstaven van planschade

 

Moet je nu alle verzoeken om nadeelcompensatie beoordelen naar maatstaven van planschade? Nee. De aard van de gestelde schadeoorzaak en de grondslag voor de gevraagde schadevergoeding zijn daarbij bepalend. Hier betrof het een door de minister vastgesteld tracébesluit (aard) op grond waarvan o.b.v. artikel 22 Tracéwet schade als gevolg van dit besluit kan worden verzocht. In de door appellant aangehaalde uitspraak van 9 april 2014 (EXLI:NL:RVS:2014:1198) ging het om de feitelijke uitvoering van een Kustversterkingsplan en om schade als gevolg van feitelijk handelen.

 

Betekenis dwarsprofiel

 

In het oude bestemmingsplan (1998) stond in het eerste lid opgenomen dat de gronden waren bestemd voor verkeersdoeleinden etc., een en ander overeenkomstig de op de bestemmingsplankaart aangegeven dwarsprofielen. In het tweede lid stond dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 15 m¹ mocht zijn. De vraag was of met het dwarsprofiel de hoogte van de geluidschermen bepaald werd. Nee was hier de conclusie. Het dwarsprofiel gaf de functie van de wegen, het dwarsprofiel en het aantal rijstroken weer. Gelet op het eerste lid was het dwarsprofiel alleen bindend voor de locatie van de weg en voor het overige slechts illustratief. De bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde werd bepaald door het tweede lid.

 

Maximale invulling bij schadefactoren

 

Belangrijk in deze uitspraak is het bepaalde in rechtsoverweging 17.4. De deskundige was in de oude situatie voor de schadefactor zicht uitgegaan van een maximale invulling waarbij een scherm van 15 m¹ hoog mogelijk was en voor de schadefactor geluid van een scherm met een minimale hoogte van 2 m¹ (minimale hoogte voor geluid). Onterecht aldus de Afdeling. Als je voor een bepaalde schadefactor een bepaald uitgangspunt neemt (zicht: scherm van 15 m¹) dan moet je bij de andere schadefactoren van hetzelfde uitgangspunt uitgaan. In de uitspraak komt de Afdeling onder de r.o. 26 t/m 28 tot een nadere invulling voor de opdracht aan de deskundige.

Gloudemans voor het land van morgen