Gloudemans Uitspraak - algemeen
20 april 2022

ABRS – Tijdelijk voordeel

Appellant is eigenaar van een sloot waarin een woonschip is toegestaan. Op moment van eigendomsverkrijging was een woonschip van 18 meter toegestaan. In een bestemmingsplan nadien is dit verruimd naar 26 meter. Vervolgens is de woonschepenligplaats wegbestemd. Ter disciussie staat of de eigenaar dient te worden gecompenseerd voor het verlies van een woonschipligplaats van 18 of 26 meter.

Bekijk uitspraak

De Afdeling overweegt onder verwijzing naar eerdere rechtspraak dat een voor de eigenaar van de onroerende zaak gunstige aanpassing van het planologische regime die ongedaan wordt gemaakt nog voor de eigenaar van de zaak dit voordeel te gelde kan maken, levert geen aanspraak op een tegemoetkoming in planschade op. In het voorliggende geval dient de schade derhalve te bestaan uit het verlies van een bestemmingsvlak voor een woonschip met een lengte van 18 meter.

Gloudemans voor het land van morgen