Gloudemans Uitspraak - algemeen
8 september 2021

ABRS – Taxatierapport

Appellant kan zich niet verenigen met de getaxeerde waarde onder het oude planologische regime. Daartoe is door appellant een taxatierapport ingebracht. De Afdeling concludeert dat aan dat taxatierapport niet de betekenis kan worden gehecht die appellant daaraan wenst te hechten. Uit het rapport blijkt niet dat de planologische situatie bij de taxatie betrokken is. In het rapport is vermeld dat het is opgesteld met een ander doel, namelijk ten behoeve van een echtscheidingsprocedure. Daarnaast wijkt de peildatum die in het rapport is gebruikt – 24 september 2015 – af van de peildatum die in het kader van de aanvraag om een tegemoetkoming in planschade van belang is, zijnde 6 november 2013.

Bekijk uitspraak

Appellant is van oordeel dat de SAOZ niet onafhankelijk is. De Afdeling overweegt dat de schijn van partijdigheid kan worden gewekt door een deskundige die in het ene geval door een bestuursorgaan wordt ingeschakeld om een onafhankelijk advies uit te brengen, terwijl deze deskundige of anderen die van hetzelfde samenwerkingsverband deel uitmaken, gelijktijdig of betrekkelijk kort voorafgaande aan de verlening van de opdracht tot advisering als deskundige, in een of meer andere gevallen hetzelfde bestuursorgaan, de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort of andere organen die deel uitmaken van dezelfde rechtspersoon, als advocaat of gemachtigde heeft, respectievelijk hebben bijgestaan of geadviseerd. De gemeente heeft ook een overzicht van de betrokkenheid van de SAOZ bij de gemeente ingebracht waaruit volgt dat de SAOZ niet is ingeschakeld om de gemeente bij te staan of om de gemeente als partij te adviseren. De Afdeling ziet geen aanknopingspunten om hieraan te twijfelen.

Gloudemans voor het land van morgen