Gloudemans Uitspraak - algemeen
12 december 2018

ABRS – Permanente omrijschade, NMR

Een groothandel in aardappelen, groente en fruit heeft verzocht om vergoeding van omrijschade als gevolg van de afsluiting van de op- en afrit op de A59. De schade als gevolg van het omrijden is door de commissie berekend op basis van een door een verkeerskundige vastgesteld verkeersmodel. De rechtbank heeft reeds geoordeeld dat nader duidelijk dient te worden gemaakt waarom de schade is vastgesteld op basis van berekeningen van deskundigen en niet op basis van beschikbare feitelijke meetresultaten.

bekijk uitspraak

Met inachtname van de uitspraak heeft de minister een nieuw besluit genomen, waarin de schade wederom is benaderd aan de hand van een verkeersmodel. Appellant stelt dat het onderzoek naar de schade niet diende plaats te vinden door middel van een theoretische benadering maar diende aan te sluiten bij de vastgestelde cijfers die zijn gebaseerd op een feitelijk onderzoek. De Afdeling gaat hier niet in mee. Dat opnieuw is gekozen voor een theoretische benadering, brengt naar het oordeel van de Afdeling op zichzelf niet met zich dat geen rekening is gehouden met de uitspraak van de rechtbank. Daarnaast is niet aannemelijk gemaakt dat de schade, indien gebaseerd op feitelijke meetresultaten, het normaal maatschappelijk risico overstijgt.

Appellant kan zich voorts niet verenigen met de omvang van het normaal maatschappelijk risico. Door de minister is voor de omvang van het normaal maatschappelijk risico aangesloten bij het wettelijke forfait zoals opgenomen in artikel 6.2 Wro. De Afdeling overweegt dat de minister heeft mogen aansluiten bij het wetttelijk forfait. Daarbij is van belang dat de onttrekking aan het openbare verkeer van een op- en afrit met een oorzaak van planschade te vergelijken infrastruturele maatregel is. Daarnaast is deugdelijk gemotiveerd dat de onttrekking in dit geval een normaal maatschappelijke ontwikkeling is. De minister had bij de beoordeling de gemeentelijke structuurvisie betrokken, waarin uitgebreid is ingegaan op de verkeersproblemen en de mogelijke oplossingen. Hoewel het permanent afsluiten van een aansluiting op een autosnelweg een weinig voorkomende verkeersmaatregel is, betekent de aard van de maatregel op zichzelf niet per definitie dat deze niet als een normaal maatschappelijke ontwikkeling kan worden gekwalificeerd. Hierbij is van belang dat de maatregel geen ingrijpende wijziging in de verkeersstructuur teweeg brengt, er meerdere omrijmogelijkheden zijn en de om te rijden afstand zowel in absolute als in relatieve zin gering is, aldus de minister.

Gloudemans voor het land van morgen