Gloudemans Uitspraak - algemeen
1 november 2017

ABRS – passieve risicoaanvaarding, uitlatingen gemeente (Apeldoorn)

Appellant had geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in de periode tussen het voorontwerp- (19 november 2009) en het ontwerpbestemmingsplan (17 maart 2011) zijn rechten veilig te stellen. Appellant betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat zij niet hoefden te verwachten dat de bouwmogelijkheden op het perceel zouden worden beperkt.

bekijk uitspraak

Daartoe wijzen zij op een informatiebrochure van het college, waarin is vermeld dat het nieuwe bestemmingsplan een beheersplan betreft en dat er geen rechten zullen worden ontnomen. Appellant beroept zich op het vertrouwensbeginsel. Een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt pas indien door het bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon. De rechtbank heeft hier volgens de Afdeling terecht overwogen dat aan algemene uitlatingen in een informatiebrochure in beginsel geen rechten kunnen worden ontleend. Daarbij komt dat partijen een verschillende interpretatie geven aan hetgeen in de brochure is gesteld.

Gloudemans voor het land van morgen