Gloudemans Uitspraak - algemeen
28 november 2018

ABRS – Passieve risicoaanvaarding en lopende onderhandelingen

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van het vervallen van bouwmogelijkheden. In hoger beroep staat niet ter discussie dat appellant hierdoor schade heeft geleden.

bekijk uitspraak

Enige tijd voor de planologische wijziging waren voortekenen kenbaar dat de bouwmogelijkheden zouden komen te vervallen. Appellant had derhalve een aanvraag ingediend om de bouwmogelijkheden te benutten. Die aanvraag is echter afgewezen omdat onvoldoende gegevens zouden zijn verstrekt. Hiertegen is appellant in de benuttingstermijn in bezwaar gegaan. De behandeling van het bezwaar is echter opgeschort aangezien het college en appellant een overeenkomst hebben gesloten. Deze overeenkomst ziet op de lopende onderhandelingen voor de verplaatsing van het bedrijf. Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat van appellant niet kon worden verlangd dat hij deze overeenkomst zou beëindigen en daarmee de onderhandelingen zou stopzetten om nog tijdens de benuttingsperiode een reactie op het door hem gemaakte bezwaar te krijgen van het college. Van passieve risicoaanvaarding is dan ook geen sprake.

Gloudemans voor het land van morgen