Gloudemans Uitspraak - algemeen
6 februari 2019

ABRS – ondeugdelijk gemotiveerd

Appellant is eigenaar van een woning die onderdeel is van het monumentale Fort Steurgat. Dit fort is omgebouwd tot wooneiland met daaromheen een vestinggracht. De beweerdelijk geleden schade bestaat volgens hem door de aanleg van een primaire waterkering rondom het Fort.

bekijk uitspraak

In het advies heeft de schadecommissie gesteld dat door de uniciteit van de woning van appellant geen bruikbare gegevens voorhanden zijn over verkooptransacties met betrekking tot vergelijkbare objecten. Ook kan de waarde van het object niet worden bepaald op basis van de koopsom van het object gecorrigeerd naar de peildatum aan de hand van NVM-indexcijfers, omdat de daaruit volgende waarde volgens de schadecommissie het waardeverloop onvoldoende weerspiegelt. De schadecommissie heeft de waarde van de woning op peildatum zelfstandig geschat op basis van kennis, ervaring en inzicht van de taxatieleden van de schadecommissie. De commissie heeft de waarde onder het oude regime geschat op € 760.000,00 en onder het nieuwe regime geschat op € 744.800,00. Aan deze schattingen heeft de schadecommissie in haar advies verder geen enkele onderbouwing ten grondslag gelegd. Daarbij komt dat de Afdeling het niet goed voorstelbaar acht dat, gelet op het ronde bedrag van € 760.000,00 en de specifieke schatting van € 744.800,00, het nadeel op een bedrag uitkomt dat precies overeenkomt met het normaal maatschappelijk risico van 2%. De Afdeling acht het, ondanks dat de minister dit ter zitting heeft ontkend, aannemelijk dat de schadecommissie het percentage heeft gehanteerd om de waardevermindering van het object van appellant te bepalen. Door de schadecommissie in haar advies noch door de minister ter zitting is gemotiveerd waarom de waardedaling 2% bedraagt. Onder deze omstandigheden is niet duidelijk op welke wijze de minister tot een schade van 2% is gekomen.

De Afdeling stelt dat het advies in zoverre ondeugdelijk gemotiveerd is, zodat de minister dat niet aan de besluitvorming ten grondslag heeft mogen leggen. De rechtbank heeft dat ten onrechte niet onderkend.

Gloudemans voor het land van morgen