Gloudemans Uitspraak - algemeen
3 maart 2021

ABRS – normaal maatschappelijk risico bij herbouw

De eigenaar van een woning stelt schade te ondervinden als gevolg van de planologische mogelijkheid om in de nabijheid van zijn woning een woonboerderij op te richten. Die woonboerderij was afgebrand en kon onder het overgangsrecht worden herbouwd. Het bestemmingsplan gaf de mogelijkheid om die woonboerderij op een andere plek te herbouwen. In hoger beroep stond ter discussie of het college in redelijkheid heeft kunnen aansluiten bij het minimale wettelijk forfait van 2% nmr.

Bekijk uitspraak

De Afdeling stelt vast dat de ontwikkeling niet paste binnen het in een reeks van jaren gevoerde ruimtelijke beleid. Herbouw van een gebouw na een calamiteit is echter in beginsel een normaal maatschappelijke ontwikkeling, aldus de Afdeling. Voorts is niet in geschil dat die ontwikkeling in dit bijzondere geval naar haar aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving paste. De Afdeling oordeelt dat dit de toepassing van een hogere drempel dan het wettelijk minimum forfait rechtvaardigt. De Afdeling voorziet zelf in de zaak en stelt het normaal maatschappelijk risico vast op 3%.

Gloudemans voor het land van morgen