Gloudemans Uitspraak - algemeen
12 juni 2019

ABRS – normaal maatschappelijk risico

Aan appellant is een vergoeding van schade toegekend van € 5.500,00 vanwege het Tracébesluit A44 Rijnlandroute als gevolg waarvan de A44 en de brug over de Oude Rijn zijn verbreed en zijn woning in waarde is gedaald. Er is een normaal maatschappelijk risico van 5% gehanteerd. Het verbreden van een snelweg is een normaal maatschappelijke ontwikkeling. Ter onderbouwing wordt verwezen naar de gehanteerde drempel van 5% bij de toename van geluidbelasting rondom Schiphol of met kustversterkingsmaatregelen. De locatie van de woning op korte afstand van de A44 brengt een verhoogd risico met zich.

bekijk uitspraak

De Afdeling volgt het standpunt van de minister dat ook het afbreken van woningen in de nabijheid van de A44 geheel naar aard en omvang in de structuur van de omgeving past niet en stelt zelf het normaal maatschappelijk risico vast op 4% onder de volgende overweging. De planologische ontwikkeling in het plangebied is een normaal maatschappelijke ontwikkeling die past in het gedurende een reeks van jaren gevoerde ruimtelijke beleid en, voor zover het gaat om uitbreiding van een bestaande snelweg, in de ruimtelijke structuur van de omgeving. Indien niet een deel van de lintbebouwing ten behoeve van de snelweg verwijderd had hoeven worden, had de ontwikkeling geheel in de lijn der verwachtingen gelegen en had dat, gelet op de jurisprudentie van de Afdeling, kunnen leiden tot het hanteren van een aftrek van 5 procent van de waarde van de woning onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade. De minister heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat de uitbreiding van de snelweg geheel in de ruimtelijke structuur van de omgeving past. De Afdeling ziet daarin aanleiding voor het hanteren van een aftrek van 4 procent van de waarde van de woning onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Tracébesluit.

Gloudemans voor het land van morgen