Gloudemans Uitspraak - algemeen
13 maart 2019

ABRS – NMR direct planschade

Appellanten zijn eigenaar van verschillende percelen in de nabijheid van de rivier de Mark in de gemeente Breda. In afwijking van de adviseurs van het college heeft de rechtbank aanleiding gezien om aan te sluiten bij het advies van de StAB. Op basis van dit advies is de directe planschade vastgesteld op 6,25% en het normaal maatschappelijk risico op 5%.

bekijk uitspraak

Ten aanzien van het normaal maatschappelijk risico is in het StAB-verslag opgenomen dat het om laag liggende percelen gaat. Daarnaast hanteert de overheid de strategie ‘vasthouden, bergen en dan pas afvoeren’ om wateroverlast te voorkomen. De realisering van waterbergingsgebieden in laaggelegen gebieden nabij een waterloop is sindsdien volgens de StAB een normaal maatschappelijke ontwikkeling.

De Afdeling volgt de StAB echter niet in de motivering en omvang van het normaal maatschappelijk risico. In algemene zin wordt overwogen: De omstandigheid dat een bepaalde functie in een bepaald gebied thuis hoort, betekent op zichzelf nog niet dat als uitgangspunt heeft te gelden dat nieuwvestiging van deze functie in dat gebied als een normaal maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd. De motivering van de StAB is volgens de Afdeling dan ook niet toereikend. Daarbij is het volgens de Afdeling van belang dat het hier gaat om directe planschade, waarvoor de wetgever geen forfaitaire drempel heeft gesteld. Bovendien is de hoogte van de schade van belang. Niet gebleken is dat de StAB deze aspecten heeft meegewogen.

Gloudemans voor het land van morgen