Gloudemans Uitspraak - algemeen
13 november 2019

ABRS / NMR

Volgens het advies van de Adviescommissie is de planschade die belanghebbende ten gevolge van het nieuwe bestemmingsplan lijdt vooral het gevolg van de nieuwe mogelijkheid om ter plaatse boven winkels woningen te realiseren.

bekijk uitspraak

bekijk uitspraak

bekijk uitspraak

In casu maakt het winkelgebied onderdeel uit van een groter voorzieningengebied tussen woonwijken in het stedelijk gebied van Enschede. Gezien de locatie van het winkelgebied, kunnen de nieuwe woningen worden gerealiseerd op een locatie die vergelijkbaar is met een inbreidingslocatie in een woonkern.

De Afdeling stelt dat deze vergelijkbaarheid rechtvaardigt dat het normaal maatschappelijk risico in deze zaak op vijf procent van de waarde van zijn perceel van belanghebbende voor het ontstaan van de schade wordt gesteld.

Gloudemans voor het land van morgen