Gloudemans Uitspraak - algemeen
18 september 2019

ABRS – NMR

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de herontwikkeling van een sportcomplex naar een woonwijk. Door het college is aan de besluitvorming ten grondslag gelegd dat de ontwikkeling in de lijn der verwachting lag omdat de ontwikkeling niet in strijd is met enig planologisch beleid.

bekijk uitspraak

Volgens de Afdeling is deze motivering onvoldoende. Het verwijzen naar een integrale visie waarin is vermeld dat de plancapaciteit van de gemeente 60 woningen bedraagt is ook onvoldoende omdat die visie geen planologisch beleid bevat. Tot slot verwijst de gemeente naar de toelichting van het bestemmingsplan onder het oude planologische regime. In die toelichting stond vermeld dat herontwikkeling is voorzien op de sportvelden voor woningbouw. Voorts heeft het college er terecht op gewezen dat de woonwijk waar de woning van appellant woont, ook is gerealiseerd op een deel van het sportcomplex. De herontwikkeling past daarmee in het in een reeks van jaren gevoerd gemeentelijk ruimtelijk beleid, aldus de Afdeling. Dat betekent dat de ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag en een normaal maatschappelijk risico van 4% passend is.

Gloudemans voor het land van morgen